Úvod > Daň z motorových vozidiel > Sadzba dane z MV > Určenie ročnej sadzby dane pri ťahačoch a návesoch - zmena od 01.12.2020

Určenie ročnej sadzby dane pri ťahačoch a návesoch - zmena od 01.12.2020

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel daňovník zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili (ďalej „najbližšia nižšia ročná sadzba dane“) podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Z dôvodu odstránenia tvrdosti zákona č. 361/2014 Z. z. sa ruší špeciálne posúdenie používania úžitkových vozidiel, ktorými sú ťahač a osobitne náves, nutne v jednej návesovej jazdenej súprave. Z uvedeného dôvodu sa § 6 mení tak, že podľa ods. 1 ročné sadzby dane okrem ročných sadzieb dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. a podľa ods. 2 ročné sadzby dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves sú uvedené v novozavedenej prílohe č. 1a tohto zákona.

 

Otázka č. 1 - určenie ročnej sadzby
Podnikateľ používal v zdaňovacom období nákladné vozidlo kategórie N1 a prípojné vozidlo kategórie O3. V mesiaci júl kúpil nové vozidlo, nákladné vozidlo kategórie N3, ktorého sa v danom mesiaci stal aj držiteľom a zároveň ho začal používať na podnikanie.  Podnikateľ je držiteľom všetkých vozidiel. Ako určí ročnú sadzbu dane pre všetky vozidlá?
Odpoveď
Podnikateľ pri vozidlách kategórie N1 a O3 vychádza z prílohy č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z. pričom pri určení výšky ročnej sadzby dane bude rozhodujúci vek vozidla (prvá evidencia vozidla) a k tomu prislúchajúce zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane. Pri vozidle kategórie N3 podnikateľ vychádza z prílohy č. 1a k zákonu č. 361/2014 Z. z. a k tomu prislúchajúce zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane podľa veku vozidla (prvá evidencia vozidla) a súčasne prepočíta počet mesiacov, v ktorom bolo vozidlo predmetom dane (šesť mesiacov). 

 

Otázka č. 2 - učenie ročnej sadzby dane pri vozidle kategórie O4
Podnikateľ  je držiteľov vozidla kategórie O4 (náves) a dátum prvej evidencie vozidla bol ku dňu 10.03.2018, ako určí ročnú sadzbu dane?
Odpoveď
Pri určení ročnej sadzby dane podnikateľ vychádza z prílohy č. 1a k zákonu č. 361/2014 Z. z. a v uvedenom prípade ide o vozidlo, na ktoré sa vždy uplatňuje zníženie ročnej sadzby dane o 60% bez ohľadu na prvú evidenciu vozidla - vek vozidla.

 

Otázka č. 3 -  určenie ročnej sadzby dane pri ťahači N3 a návese O4
Podnikateľ je držiteľom vozidla kategórie N3, ktorého dátum prvej evidencie bol dňa 15.08.2015 a vozidla kategórie O4, ktorého dátum prvej evidencie bol 10.03.2018. Ako podnikateľ určí sadzbu dane pri uvedených vozidlách?
Odpoveď
Na  určenie ročnej sadzby dane pri obidvoch vozidlách podnikateľ vychádza z prílohy č. 1a k zákonu č. 361/2014 Z. z., pričom v prípade vozidla N3 (ťahač) je pri určení ročnej výšky sadzby dane rozhodujúci vek vozidla (dátum prvej evidencie vozidla), z ktorého vyplýva zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane - podľa veku vozidla v roku 2020 vozidlu prislúcha 40% zníženie ročnej sadzby. V prípade vozidla kategórie O4 (náves) pri určení výšky ročnej sadzby dane nie je rozhodujúci vek vozidla (dátum prvej evidencie vozidla), vždy sa uplatňuje 60% zníženie ročnej sadzby dane.