Úvod > Daň z motorových vozidiel > Platenie preddavkov na daň z MV > Platenie štvrťročných preddavkov na daň

Platenie štvrťročných preddavkov na daň

Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.
Štvrťročné preddavky sa platia vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka - platné do 31.12.2023.
 
 
Otázka  č. 1 – platenie štvrťročných preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie 2023
Výška predpokladanej dane k 1. januáru je 6 000 eur. Je povinný daňovník platiť preddavky na daň?
Odpoveď
Daňovník je povinný na zdaňovacie obdobie 2023 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny predpokladanej ročnej dane v sume 1500 eur (4 x 1500 eur), pretože súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré bolo predmetom dane k 1. januáru u správcu dane presiahol sumu 700 eur avšak nepresiahol sumu 8 300 eur. Preddavky na daň sú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
 
Otázka č. 2 – nesprávne určenie predpokladanej dane a následná zmena pri platení  preddavkov na daň
K 1. januáru zdaňovacieho obdobia výška predpokladanej dane u daňovníka bola v sume 1 350 eur, ktorú uviedol aj v podanom daňovom priznaní. Daňovníkovi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Následne v apríli zdaňovacieho obdobia daňovník zistil, že sa pri výpočte predpokladanej dane pomýlil a výška predpokladanej dane má byť nižšia, iba 600 eur. Môže daňovník na základe dodatočne daňového priznania prestať platiť  preddavky na daň?
Odpoveď
Zmena údaja o výške predpokladanej dane v dodatočnom daňovom priznaní nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia naďalej v nezmenenej výške (prípadne môže požiadať na základe žiadosti správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak). Na uvedené nemá vplyv ani novozistená výška predpokladanej dane v sume, ktorá si nezakladá povinnosť platenia preddavkov na daň; v danom prípade 600 eur (a to bez ohľadu na to, že povinnosť platiť preddavky na daň vzniká iba pri predpokladanej dani zistenej k 1. januáru zdaňovacieho obdobia vyššej ako 700 eur).
Ak sa pri podaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia zistí, že zaplatené preddavky na daň sú vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vznikne preplatok, ktorý sa použije podľa daňového poriadku.
 
Otázka č. 4 – platenie preddavkov na daň pri zániku daňovej povinnosti
K 1. januáru zdaňovacieho obdobia výška predpokladanej dane u daňovníka bola v sume 800 eur, ktorú uviedol aj v podanom daňovom priznaní. Daňovníkovi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Následne v apríli zdaňovacieho obdobia daňovník predal vozidlo. Môže daňovník zohľadniť túto skutočnosť pri platení preddavkov na daň, t.j. znížiť výšku preddavkov na daň pri ich platení už počnúc mesiacom apríl?
Odpoveď
Pri zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je možné výšku preddavkov na daň zmeniť alebo zrušiť, ale iba na základe rozhodnutia správcu dane. Rozhodnúť o určení platení preddavkov na daň inak môže správca dane na základe písomnej žiadosti daňovníka. Správca dane v rozhodnutí o určení platenia preddavkov na daň inak nemôže zmeniť výšku preddavkov na daň, ktoré už boli splatné pred vydaním tohto rozhodnutia. Výšku preddavkov na daň môže správca určiť inak iba u predpísaných preddavkov, ktoré ešte neboli splatné.
 
Otázka č. 5 – platenie preddavkov na daň pri ukončení alebo prerušení podnikania, úmrtí podnikateľa, zrušení daňovníka bez likvidácie, s likvidáciou  a vyhlásení konkurzu
Vzniká povinnosť pokračovať v platení štvrťročných preddavkov na daň v prípade ukončenia alebo prerušenia podnikania, úmrtia podnikateľa, zrušenia daňovníka bez likvidácie alebo  s likvidáciou, resp. ak na majetok daňovníka bol vyhlásený  konkurz?
Odpoveď
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k vyhláseniu konkurzu, zrušeniu daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, resp. úmrtiu podnikateľa, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom k tejto rozhodujúcej skutočnosti došlo.