Úvod > Daň z motorových vozidiel > Platenie preddavkov na daň z MV > Platenie preddavkov na daň v prípade vyhlásenia konkurzu, zrušenia daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, ukončenia alebo prerušenia podnikania alebo úmrtia podnikateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia

Platenie preddavkov na daň v prípade vyhlásenia konkurzu, zrušenia daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, ukončenia alebo prerušenia podnikania alebo úmrtia podnikateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k vyhláseniu konkurzu, zrušeniu daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, resp. úmrtiu podnikateľa, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom k tejto rozhodujúcej skutočnosti došlo.
 
 
Otázka č. 1 - platenie preddavkov na daň pri ukončení podnikania (živnosti)
Daňovník, ktorý bol povinný platiť štvrťročné preddavky na daň, zrušil živnostenské oprávnenie 12. júna. Preddavky na daň sú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Najbližšia splatnosť štvrťročného preddavku pripadla na 30. júna príslušného zdaňovacieho obdobia. Je daňovník povinný zaplatiť preddavok prislúchajúci na druhý štvrťrok /30. jún/?  
Odpoveď
Rozhodujúcou skutočnosťou pre ukončenie povinnosti platenia preddavkov na daň je ukončenie podnikania – zrušením živnosti 12. júna. Nasledujúcim dňom po dni rozhodujúcej skutočnosti, t. j. od 13. júna nie je daňovník povinný platiť preddavky na daň a preto splatný preddavok na daň 30. júna daňovník už neplatí.
 
 
Otázka č. 2 - platenie preddavkov na daň pri zrušení daňovníka bez likvidácie
Dňa 15. mája došlo k splynutiu dvoch spoločností, ktoré platili štvrťročné preddavky na daň. Je povinná nová spoločnosť pokračovať v platení preddavkov na daň po oboch zaniknutých spoločnostiach?
Odpoveď
Rozhodujúcou skutočnosťou pre ukončenie  povinnosti platenia preddavkov na daň je ukončenie podnikania, ku ktorému v danom prípade došlo zánikom oboch spoločností ku dňu ich výmazu z Obchodného registra.  Nasledujúcim dňom po dni tejto rozhodujúcej skutočnosti, t. j. od 16. mája už právny nástupca nie je povinný platiť preddavky na daň.  
 
 
Otázka č. 3 - platenie preddavkov na daň pri zrušení daňovníka s likvidáciou
Spoločnosť, ktorá platila mesačné preddavky na daň, vstúpila dňa 25. augusta do likvidácie. Je povinný likvidátor pokračovať v platení preddavkov na daň?
Odpoveď
Rozhodujúcou skutočnosťou pre ukončenie povinnosti platenia preddavkov na daň v tomto prípade je deň vstupu spoločnosti do likvidácie dňa  25. augusta. Likvidátor po tomto termíne už v platení preddavkov na daň nepokračuje. 
 
 
Otázka č. 4 - platenie preddavkov na daň pri vyhlásení konkurzu
Na majetok daňovníka, ktorý platil mesačné preddavky na daň, bol vyhlásený konkurz dňa 13. júna. Je povinný správca v konkurznom konaní pokračovať v platení preddavkov na daň?
Odpoveď
Rozhodujúcou skutočnosťou pre ukončenie povinnosti platenia preddavkov na daň v tomto prípade je deň vyhlásenie konkurzu dňa 13. júna. Správca v konkurznom konaní po tomto termíne už v platení preddavkov na daň nepokračuje.