Úvod > Daň z motorových vozidiel > Platenie preddavkov na daň z MV > Platenie mesačných preddavkov na daň

Platenie mesačných preddavkov na daň

Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u správcu dane presiahne 8 300 eur.
Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - platenie mesačných preddavkov na daň
Výška predpokladanej dane k 1. januáru je 12 000 eur. Je povinný daňovník platiť preddavky na daň?
Odpoveď
Daňovník je povinný na zdaňovacie obdobie platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 000 eur (12 x 1 000 eur), pretože súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré bolo predmetom dane k 1. januáru u správcu dane (t. j. predpokladaná daň) presiahol sumu 8 300 eur. Preddavky na daň budú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
 
Otázka č. 2 – nesprávne určenie predpokladanej dane a následná zmena pri platení mesačných preddavkov na daň
K 1. januáru zdaňovacieho obdobia výška predpokladanej dane u daňovníka bola vo výške 12 000 eur, ktorú uviedol aj v podanom daňovom priznaní. Daňovníkovi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Následne v apríli zdaňovacieho obdobia daňovník zistil, že sa pri výpočte predpokladanej dane pomýlil a výška predpokladanej dane má byť nižšia, v sume 10 200 eur. Môže daňovník na základe dodatočne daňového priznania znížiť výšku platenia preddavkov na daň?
Odpoveď
Zmena údaja o výške predpokladanej dane v dodatočnom daňovom priznaní nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia naďalej v nezmenenej výške (prípadne môže požiadať na základe žiadosti správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak).
Ak pri podaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia sa zistí, že zaplatené preddavky na daň sú vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vznikne preplatok, ktorý sa použije podľa daňového poriadku.
 
Otázka č. 3 –  platenie preddavkov na daň pri zániku daňovej povinnosti 
K 1. januáru zdaňovacieho obdobia výška predpokladanej dane u daňovníka bola vo výške 12 000 eur, ktorú uviedol aj v podanom daňovom priznaní. Daňovníkovi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Následne v apríli zdaňovacieho obdobia daňovník predal 10 vozidiel. Môže daňovník zohľadniť túto skutočnosť pri platení preddavkov na daň, t.j. z dôvodu zániku daňovej povinnosti znížiť výšku preddavkov pri ich platení už počnúc mesiacom apríl?
Odpoveď
Pri zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je možné výšku preddavkov na daň zmeniť alebo zrušiť, ale iba na základe rozhodnutia správcu dane. Rozhodnúť o určení platení preddavkov na daň inak môže správca dane z úradnej moci alebo na základe písomnej žiadosti daňovníka. Správca dane v rozhodnutí o určení platenia preddavkov na daň inak nemôže zmeniť výšku preddavkov na daň, ktoré už boli splatné pred vydaním tohto rozhodnutia. Výšku preddavkov na daň môže správca určiť inak iba u predpísaných preddavkov, ktoré ešte neboli splatné. Na základe uvedeného daňovník môže znížiť výšku preddavkov na daň až na základe rozhodnutia správcu dane.
 
Otázka č. 4 – platenie preddavkov na daň pri ukončení podnikania, úmrtí podnikateľa, zrušení daňovníka bez likvidácie, s likvidáciou  a vyhlásení konkurzu
Vzniká povinnosť pokračovať v platení mesačných preddavkov na daň v prípade ukončenia podnikania, úmrtia podnikateľa, zrušenia daňovníka bez likvidácie alebo  s likvidáciou, resp. ak na majetok daňovníka bol vyhlásený  konkurz?
Odpoveď
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k vyhláseniu konkurzu, zrušeniu daňovníka  s likvidáciou, bez likvidácie,  ukončeniu  podnikania, resp.  úmrtiu podnikateľa, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom k tejto rozhodujúcej skutočnosti došlo.