Úvod > Daň z motorových vozidiel > Platenie preddavkov na daň z MV > Platenie mesačných preddavkov na daň

Platenie mesačných preddavkov na daň

Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u správcu dane presiahne 8 300 eur.
Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca - platné do 31.12.2020.
 
Otázka č. 1 - platenie mesačných preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie 2023
Výška predpokladanej dane k 1. januáru 2023 je 18 000 eur. Je povinný daňovník platiť preddavky na daň?
Odpoveď
Daňovník je povinný na zdaňovacie obdobie 2023 platiť mesačné preddavky na daň vo výške jednej dvanástiny predpokladanej ročnej dane v sume 1 500 eur (12 x 1 500 eur), pretože súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré bolo predmetom dane k 1. januáru u správcu dane presiahol sumu 8 300 eur. Preddavky na daň budú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
 
Otázka č. 2 – nesprávne určenie predpokladanej dane a následná zmena pri platení mesačných preddavkov na daň
K 1. januáru zdaňovacieho obdobia výška predpokladanej dane u daňovníka bola vo výške 18 000 eur, ktorú uviedol aj v podanom daňovom priznaní. Daňovníkovi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Následne v apríli zdaňovacieho obdobia daňovník zistil, že sa pri výpočte predpokladanej dane pomýlil a výška predpokladanej dane má byť nižšia, v sume 12 000 eur. Môže daňovník na základe dodatočne daňového priznania znížiť výšku platenia preddavkov na daň?
Odpoveď
Zmena údaja o výške predpokladanej dane v dodatočnom daňovom priznaní nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia naďalej v nezmenenej výške (prípadne môže požiadať na základe žiadosti správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak). Ak pri podaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia sa zistí, že zaplatené preddavky na daň sú vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vznikne preplatok, ktorý sa použije podľa daňového poriadku.
 
Otázka č. 3 –  platenie preddavkov na daň pri zániku daňovej povinnosti 
K 1. januáru zdaňovacieho obdobia výška predpokladanej dane u daňovníka bola vo výške 12 000 eur, ktorú uviedol aj v podanom daňovom priznaní. Daňovníkovi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Následne v apríli zdaňovacieho obdobia daňovník predal 10 vozidiel. Môže daňovník zohľadniť túto skutočnosť pri platení preddavkov na daň, t.j. z dôvodu zániku daňovej povinnosti znížiť výšku preddavkov pri ich platení už počnúc mesiacom apríl?
Odpoveď
Pri zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je možné výšku preddavkov na daň zmeniť alebo zrušiť, ale iba na základe rozhodnutia správcu dane. Rozhodnúť o určení platení preddavkov na daň inak môže správca dane na základe písomnej žiadosti daňovníka. Správca dane v rozhodnutí o určení platenia preddavkov na daň inak nemôže zmeniť výšku preddavkov na daň, ktoré už boli splatné pred vydaním tohto rozhodnutia. Výšku preddavkov na daň môže správca určiť inak iba u predpísaných preddavkov, ktoré ešte neboli splatné. Na základe uvedeného daňovník môže znížiť výšku preddavkov na daň až na základe rozhodnutia správcu dane.
 
Otázka č. 4 – platenie preddavkov na daň pri ukončení alebo prerušení podnikania, úmrtí podnikateľa, zrušení daňovníka bez likvidácie, s likvidáciou  a vyhlásení konkurzu
Vzniká povinnosť pokračovať v platení mesačných preddavkov na daň v prípade ukončenia alebo prerušenia podnikania, úmrtia podnikateľa, zrušenia daňovníka bez likvidácie alebo  s likvidáciou, resp. ak na majetok daňovníka bol vyhlásený  konkurz?
Odpoveď
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k vyhláseniu konkurzu, zrušeniu daňovníka  s likvidáciou, bez likvidácie,  ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, resp.  úmrtiu podnikateľa, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom k tejto rozhodujúcej skutočnosti došlo.