Úvod > Daň z motorových vozidiel > Platenie preddavkov na daň z MV > Určenie výšky predpokladanej dane na účely platenia preddavkov na daň

Určenie výšky predpokladanej dane na účely platenia preddavkov na daň

Preddavok na daň je platba, ktorú je daňovník povinný platiť počas zdaňovacieho obdobia. Preddavky na daň môžu byť v nadväznosti na výšku predpokladanej dane štvrťročné alebo mesačné. Za predpokladanú daň sa považuje súčet upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 zákona č. 361/2014 Z. z. (uvedenej v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a) za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d). Ak vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň daňovník za toto vozidlo neplatí.
 

Otázka č. 1 - platenie preddavkov  na daň pri vzniku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia
Je daňovník (ktorý platí preddavky na daň) povinný platiť preddavky na daň aj za vozidlo, u ktorého vznikla daňová povinnosť 15. mája, t. j. počas zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Daňovník za vozidlo, u ktorého vznikla daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň nie je povinný platiť.
 
 
Otázka č. 2 - predpokladaná daň v prípade predmetu dane po 1. januári
Započíta sa do výšky predpokladanej dane, ktorá je rozhodujúca na určenie platenia preddavkov na daň aj vozidlo kategórie N, ktoré je zakúpené a prvýkrát použité na podnikanie 15. januára (je naplnená podmienka predmetu dane), avšak daňová povinnosť vznikne u tohto vozidla k 1. januáru tohto zdaňovacieho obdobia (spätne)?
Odpoveď
Daňovník preddavky na daň na príslušné zdaňovacie obdobie je povinný platiť vtedy, ak celková výška predpokladanej dane, t. j. súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru presiahne sumu 700 eur. Z uvedeného dôvodu, ročná sadzba dane za vozidlo, ktoré sa stalo predmetom dane po 1. januári (v danom prípade 15. januára) sa na účely platenia preddavkov na daň nezapočíta do výšky predpokladanej dane, a to i napriek tomu, že daňová povinnosť u vozidla vznikne spätne k 1. januáru.  
 
 
Otázka č. 3 - predpokladaná daň v prípade predmetu dane dňa 1. januára
Započíta sa do výšky predpokladanej dane, ktorá je rozhodujúca na určenie platenia preddavkov na daň aj  vozidlo kategórie N, ktoré je zakúpené a prvýkrát použité na podnikanie 1. januára?
Odpoveď
Nakoľko u vozidla boli naplnené podmienky predmetu dane už dňa 1. januára, ročná sadzba dane za toto vozidlo sa započíta do výšky predpokladanej dane.
 
 
Otázka č. 4 - určenie predpokladanej dane na účely platenia preddavkov na daň v zdaňovacom období r. 2023 - vozidlo kategórie N1
Predmetom dane k 1.1.2023 je vozidlo kategórie N1,  jeho prvá evidencia bola dňa 25.12.2021. Ako sa vypočíta predpokladaná daň na účely platenia preddavkov na daň?
Odpoveď
V uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t. j. k 1. januáru 2023 (vrátane mesiaca január) neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla (uplynulo iba 14 mesiacov), preto ročná sadzba dane sa zníži o 25 %.
 
 
Otázka č. 5 - určenie predpokladanej dane na účely platenia preddavkov na daň v zdaňovacom období r. 2023 - vozidlo kategórie N3
Predmetom dane k 1.1.2023 je vozidlo kategórie N3,  jeho prvá evidencia bola dňa 25.12.2021. Ako sa vypočíta predpokladaná daň na účely platenia preddavkov na daň?
Odpoveď
V uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t. j. k 1. januáru 2023 (vrátane mesiaca január) neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla (uplynulo iba 14 mesiacov), preto ročná sadzba dane sa zníži o 50 %.
 
 
Otázka č. 6 - určenie predpokladanej dane na účely platenia preddavkov na daň  v zdaňovacom období r. 2023 - vozidlo kategórie M1
Predmetom dane k 1.1.2023 je vozidlo kategórie M1, jeho prvá evidencia bola ku dňu 15.6.2017. Ako sa vypočíta predpokladaná daň na účely platenia preddavkov na daň v zdaňovacom období r. 2023?
Odpoveď
V uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t. j. k 1. januáru 2023  (vrátane mesiaca január) uplynulo 36 kalendárnych mesiacov, avšak neuplynulo 72 (2x36) mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto ročná sadzba dane sa zníži o 20 %.
 
 
Otázka č. 7- určenie predpokladanej dane na účely platenia preddavkov na daň v zdaňovacom období r. 2023 - vozidlo kategórie M1
Predmetom dane k 1.1.2023 je vozidlo kategórie M1,  jeho prvá evidencia  bola ku dňu 10.2.2012. Ako sa vypočíta predpokladaná daň na účely platenia preddavkov na daň v zdaňovacom období r. 2023?
Odpoveď
V uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t. j. k 1. januáru 2023 uplynulo (vrátane mesiaca január) viac ako 108 kalendárnych mesiacov, avšak neuplynulo 144 mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 (bez zníženia alebo zvýšenia).
 
 
Otázka č. 8 -  platenie preddavkov na daň v prípade vozidiel používaných iba niekoľkokrát v zdaňovacom období r. 2023
Je povinný daňovník platiť preddavky na daň, ak výška predpokladanej dane za motorové vozidlá k 1. januáru je 900 eur, avšak motorové vozidlá nebude používať počas roka pravidelne (len občas)?
Odpoveď
Daňovník je povinný na zdaňovacie obdobie platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 225 eur (4 x 225 eur), pretože súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré bolo predmetom dane k 1. januáru u správcu dane (t. j. predpokladaná daň) presiahol sumu 700 eur a nepresiahol sumu 8 300 eur. Preddavky na daň budú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Na platenie preddavkov nemá vplyv, že daňovník nebude motorové vozidlá využívať pravidelne. Nepravidelné (občasné) používanie motorových vozidiel nemá vplyv na zánik daňovej povinnosti. Motorové vozidlá sú naďalej predmetom dane.