Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Zníženie základu dane o príspevky na DDS (III. pilier) a na celoeurópsky dôchodkový produkt

Zníženie základu dane o príspevky na DDS (III. pilier) a na celoeurópsky dôchodkový produkt

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, ako aj  príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom dôchodkovom produkte a príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do 180 eur za rok. 

Táto nezdaniteľná časť základu dane sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z tzv. aktívnych príjmov. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

a) príspevky daňovník zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (Ú.v.EÚ L  198, 25.7.2019) v platnom znení

b) daňovník  nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona č. 650/2004 Z. z o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a). 

Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS, je povinný zvýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov na DDS, o ktorú si v prechádzajúcich obdobiach znížil základ dane, a to do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená.
 
FAQ

Otázka č. 1 - Spôsob preukazovania nároku u zamestnávateľa

Zamestnanec si chce znížiť základ dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Akým spôsobom je povinný preukázať zamestnávateľovi vznik nároku?
Odpoveď
Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi vznik nároku predložením dokladu vystaveného oprávneným subjektom. Takýmto dokladom je napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený DDS.
 
Otázka č. 2 - Spôsob preukazovania nároku pri podaní daňového priznania
Aký doklad je povinný priložiť daňovník k daňovému priznaniu na uplatnenie zníženia základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie?
Odpoveď
Daňovník, ktorý si uplatňuje zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS v daňovom priznaní, nemá povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane však môže daňovníka vyzvať na jeho predloženie.
 
Otázka č. 3 – Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
Môže si daňovník v roku 2023 uplatniť NČZD z titulu zaplateného dôchodkového sporenia vo výške 120 eur na základe účastníckej zmluvy uzavretej v roku 2011? Zmena účastníckej zmluvy nebola vykonaná.
Odpoveď
Napriek skutočnosti, že uhradené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sú nižšie ako zákonom stanovená maximálna suma 180 eur, daňovník si túto sumu nemôže uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane, nakoľko nespĺňa stanovenú podmienku. Neboli zmenené zmluvné podmienky uzatvorené v roku 2011 zrušením dávkového plánu.
 
Otázka č. 4 – Predčasný výber finančných prostriedkov z doplnkového dôchodkového sporenia
Daňovník v roku 2023 ukončí zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení a bude mu vyplatený predčasný výber dôchodkového sporenia. Daňovník si v roku 2022 uplatnil NČZD z tohto titulu vo výške 150 eur. Vyplývajú mu z predčasného výberu nejaké daňové povinnosti?
Odpoveď
Áno, o uplatnenú nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 150 eur je povinný zvýšiť základ dane v rokoch 2024 až 2026 podľa vlastného rozhodnutia, v ktorom zdaňovacom období tak urobí.