Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2024

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2024

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. z príjmu z prenájmu nehnuteľností, príjmu z nepeňažnej výhry, príjmu z predaja nehnuteľnosti, príjmu z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka predstavuje 21,0-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Keďže suma životného minima k 1.1.2024 je stanovená vo výške 268,88 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje pre rok 2024 sumu 5 646,48 eura. Túto sumu nezdaniteľnej časti  základu dane na daňovníka si môže daňovník uplatniť v roku 2024 prípade, ak jeho základ dane vykázaný za rok 2024 je rovný alebo je nižší ako 24 952,06 eura (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima).

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 24 952,06 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa určí ako rozdiel medzi sumou 11 884,50 eura (vypočítaná ako 44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

  • starobného dôchodku,
  • vyrovnávacieho príplatku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • starobného dôchodkového sporenia,
  • výsluhového dôchodku,

alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo mu  bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku vrátane 13. dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie.

Ak teda daňovník je poberateľom dôchodku už k 1.1.2024, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2024 iba v prípade, ak ročná suma vyplateného dôchodku vrátane 13. dôchodku v roku 2024 v úhrne nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Nezdaniteľná     časť  základu dane na daňovníka  predstavuje  v  tomto  prípade  rozdiel  medzi sumou 5 646,48 eura a vyplatenou sumou dôchodku vrátane 13. dôchodku.

Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2024 (ak nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2024), vzniká mu nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v závislosti od vykázaného základu dane.

S účinnosťou od 1.7.2024 je 13. dôchodok dôchodkovou dávkou vyplácanou z dôchodkového poistenia (nejde o štátnu sociálnu dávku), z uvedeného dôvodu sa 13. dôchodok vyplatený v roku 2024  započíta do úhrnu dôchodkov pre účely výpočtu nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za rok 2024. 

FAQ

Otázka č. 1 - Výpočet NČZD na daňovníka
Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť daňovník, ktorý bol v roku 2024 zamestnaný iba 5 mesiacov a dosiahol základ dane z príjmov zo závislej činnosti 6 920 eur? 
Odpoveď
Keďže základ dane daňovníka nepresiahol sumu 24 952,06 eura, daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v sume 5 646,48 eura. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa neprepočítava na počet mesiacov dosahovania príjmu.
 
Otázka č. 2 - Výpočet NČZD na daňovníka
Aká bude nezdaniteľná časť základu dane, ak daňovník v roku 2024 dosahoval príjmy z podnikania, pričom vykázal základ dane 25 400 eur?
Odpoveď
Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví nasledovne:
11 884,50 – (25 400 : 4) = 5 534,50 
Daňovník si po skončení zdaňovacieho obdobia v podanom daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 5 534,50 eura.
 
Otázka č. 3 - Výpočet NČZD na daňovníka
Aká bude nezdaniteľná časť základu dane, ak daňovník SZČO poberajúci príjmy z podnikania dosiahne v roku 2024 základ dane 48 800 eur?
Odpoveď
Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví nasledovne:
11 884,50 – (48 800 : 4) = - 315,50
Daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia si v podanom daňovom priznaní nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pretože mu nevznikol na jej uplatnenie nárok z dôvodu vysokého základu dane.
 
Otázka č. 4  - NČZD u poberateľa starobného dôchodku
Daňovníkovi bol priznaný starobný dôchodok od 2.1.2024. Naďalej dosahuje príjem z podnikania. Má aj v roku 2024 nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nebol k 1.1.2024 poberateľom starobného dôchodku, má nárok v roku 2024 na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 
Otázka č. 5 – NČZD u poberateľa výsluhového dôchodku
Daňovník poberá celý rok 2024 výsluhový dôchodok vo výške 850 eur, t. j. ročný dôchodok bude vo výške 10 200 eur. V roku 2024 dosahuje aj príjem zo závislej činnosti. Môže si pri príjme zo závislej činnosti uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nemôže, nakoľko suma výsluhového dôchodku vyplateného v roku 2024 presiahla sumu 5 646,48 eura.
.     
Otázka č. 6 – NČZD u daňovníka, ktorému bol spätne vyplatený starobný dôchodok
V roku 2024 bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok od 1.6.2022 vo výške 680 eur. Je povinný opraviť svoju daňovú povinnosť za roky 2022 a 2023, keďže si uplatnil NČZD na daňovníka?
Odpoveď
Za rok 2022 daňovník nie je povinný opraviť svoju daňovú povinnosť, nakoľko v roku 2022 má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, keďže nebol k 1.1.2022 poberateľom starobného dôchodku. Povinnosť opravy daňovej povinnosti má za rok 2023, a to podaním dodatočného daňového priznania, v ktorom zvýši základ dane o sumu uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane, keďže za rok 2023 mu nevznikol nárok. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mu nevznikne ani v roku 2024, nakoľko poberá starobný dôchodok celý rok 2024 a suma dôchodku vyplateného v roku 2024 presiahne sumu NČZD na daňovníka platnú pre rok 2024, t. j . 5 646,48 eura.
 
Otázka č. 7 – NČZD u daňovníka, ktorý poberá starobný dôchodok aj vdovský dôchodok
Starobná dôchodkyňa dosahuje v roku 2024 príjem z osobnej asistencie ťažko postihnutej osoby. Poberá aj vdovský dôchodok po zomrelom manželovi. Započíta sa suma vdovského dôchodku do úhrnu dôchodku pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2024? Základ dane daňovníčky za rok 2024 bude nižší ako 24 952,06 eura.
Odpoveď
Ak úhrn starobného dôchodku vyplateného v roku 2024 nepresiahne sumu 5 646,48 eura, vznikne daňovníčke nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka vo výške rozdielu medzi sumou 5 646,48 eura a úhrnnou sumou vyplateného starobného dôchodku. Vyplatená suma vdovského dôchodku sa do úhrnu vyplatených dôchodkov nezapočítava. 
 
Otázka č. 8 – NČZD u poberateľa invalidného dôchodku
Daňovník je poberateľom invalidného dôchodku. V roku 2024 začal podnikať a bude dosahovať príjem zo živnosti. Má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2024 v plnej výške?
Odpoveď
Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške, ak jeho základ dane vykázaný za rok 2024 nepresiahne sumu 24 952,06 eura.
 
Otázka č. 10 – NČZD u daňovníka s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti
Daňovník poberá starobný dôchodok vo výške 450 eur, t. j. ročný dôchodok má vo výške 5 400 eur. V roku 2024 dosahuje aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Akú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si bude môcť uplatniť pri podaní daňového priznania za rok 2024?
Odpoveď
Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, nakoľko poberá iba príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné uplatniť iba pri príjmoch zo závislej činnosti a príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Otázka č. 11 - NČZD u daňovníka, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku zo zahraničia 
Má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka daňovník, rezident Slovenskej republiky, dosahujúci príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak je poberateľom výsluhového dôchodku z Českej republiky?
Odpoveď
U poberateľa výsluhového dôchodku zo zahraničia sa postupuje rovnako, ako u poberateľa výsluhového dôchodku zo SR. Ak je daňovník poberateľom výsluhového dôchodku k 1.1.2024, potom mu nevzniká nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka za rok 2024.  Iba v prípade, ak úhrn výsluhového dôchodku vyplateného v roku 2024 nepresiahne sumu 5 646,48 eura, má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi sumou 5 646,48 eura a úhrnnou sumou vyplateného dôchodku.

Otázka č. 12 - vplyv 13. dôchodku na NČZD a daňovníka
Započítava sa 13.dôchodok do úhrnu dôchodkov pre výpočet nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za rok 2024?
Odpoveď 
Za rok 2024 sa vyplatený 13. dôchodok započítava do úhrnu dôchodkov pre účely výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.