Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2024

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2024

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.
Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností, príjmu z nepeňažnej výhry, príjmu z predaja nehnuteľnosti, príjmu z  vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela).

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka (manžel) žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti; za vyživované dieťa sa považuje nezaopatrené dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa) do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období 2024 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 47 537,98 eura (čo predstavuje 176,8 násobok platného životného minima), nezdaniteľná časť základu dane je:

 • 5 162,50 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 5 162,50 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 5 162,50 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 5 162,50 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období 2024 vyšší ako 47 537,98 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • rozdiel medzi sumou 17 046,99 eura (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2024 predstavuje sumu 268,88 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 17 046,99 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Výpočet vlastného príjmu manželky

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu na vyživované dieťa, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, štátnych sociálnych dávok a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),
 • kompenzačný príspevok baníkom,
 • príspevok na čiastočnú úhradu splátky úveru na bývanie podľa zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S účinnosťou od 1.7.2024 je 13. dôchodok dôchodková dávka vyplácaná z dôchodkového poistenia a nie je štátna sociálna dávka, z uvedeného dôvodu sa za rok 2024  13. dôchodok započíta do vlastného príjmu manželky pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.   

 

Poznámka: Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

FAQ

Otázka č. 1 – Nárok na NČZD na manželku, ktorá sa stará o 4 ročné dieťa
Manželka daňovníka sa stará o dieťa vo veku 4 rokov, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Môže si daňovník na manželku uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, keďže manželka nepoberá žiadny zdaniteľný príjem?
Odpoveď
Áno, nakoľko sa jedná o dieťa do šiestich rokov veku, ktoré ešte nezačalo plniť povinné predprimárne vzdelávanie. 

Otázka č. 2 – Nárok na NČZD na manželku iba za časť roka
Daňovník s manželkou vyživujú jedno dieťa, ktoré 18.7.2024 dovŕšilo 5 rokov. Manželka je dobrovoľne nezamestnaná a nepoberá žiadny zdaniteľný príjem. Môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku?
Odpoveď
Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku iba za január až august 2024. Za mesiace september až december 2024 mu nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, nakoľko dieťa už od 1.9.2024 je povinné plniť predprimárne vzdelávanie (navštevovať materskú školu).
 
Otázka č. 3 – Uplatnenie NČZD na družku (druha) daňovníka
Daňovníčka je rozvedená a žije so svojim druhom v spoločnej domácnosti. Jej druh je nezamestnaný a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a neplynú mu žiadne príjmy. Môže si daňovníka uplatniť na druha nezdaniteľnú časť základu dane?
Odpoveď
Daňovníčka si nemôže na svojho druha uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, aj keď sú splnené podmienky spolužitia v domácnosti, aj evidovanie druha ako uchádzača o zamestnanie, nakoľko druh nie je manžel. 

Otázka č. 4 – Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) počas rokau 
Je možné uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku už v priebehu zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. ak je už známa výška dosiahnutých príjmov obidvoch z manželov a tiež splnenie ostatných podmienok na uplatnenie tejto odpočítateľnej položky základu dane. Nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník uplatní buď u zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň, alebo v podanom daňovom priznaní.
 
Otázka č. 5 – Starobný dôchodca a nezdaniteľná časť základu dane na  manželku
Môže si starobný dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku?
Odpoveď
Áno, ak dosiahol príjem zo závislej činnosti, alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a manželka spĺňa jednu zo zákonných podmienok.
 
Otázka č. 6– Nárok na NČZD na manželku za časť roka
V máji  2024 (3.5.2024) sa daňovníkovi narodilo dieťa, manželka daňovníka bude mať príjem zo zamestnania a materské spolu vo výške 2 200 eur. Bude mať daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku za rok 2024, ak sa starala o maloleté dieťa?
Odpoveď
Manžel si môže v roku 2024 uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku iba v pomernej  výške  1 728,16 eura, ktorá zodpovedá 7 mesiacom, počas ktorých sa manželka starala o vyživované dieťa. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa vypočíta nasledovne: [(5 162,50 – 2 200)  : 12] x 7  mesiacov. 

Otázka č. 7 – Preukazovanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane pri podaní daňového priznania
Je daňovník povinný nejakým dokladom preukazovať výšku vlastného príjmu manželky, ak podáva daňové priznanie?
Odpoveď
Výška vlastného príjmu sa v podávanom priznaní nepreukazuje, nie je potrebné ako prílohu daňového priznania prikladať doklady o skutočnom vlastnom príjme manželky. V daňovom priznaní sa uvádza iba výška vlastného príjmu manželky a tiež počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku.


Otázka č. 8 – Výpočet NČZD na manželku, ak manželka poberá materský príspevok a príjem zo zamestnania
Manželka daňovníka dosiahne v roku 2024  príjem zo zamestnania za dva mesiace vo výške 1 512 eur, a tiež materské vo výške 1 215 eur (spolu príjem 2 727 eur). Manželov dosiahnutý základ dane bude vo výške 48 500 eur. Akú sumu NČZD na manželku si môže uplatniť manžel?
Odpoveď
Dosiahnutý príjem zo závislej činnosti aj suma materského vstupuje do úhrnu vlastného príjmu manželky, ktorý priamo ovplyvňuje výšku NČZD na manželku. Manžel si uplatní na manželku NČZD vo výške 2 194,99 eura,
a to za podmienky, že manželka sa stará o vyživované dieťa do 3 rokov počas celého roka 2024. Výpočet NČZD na manželku je nasledovný:  [17 046,99 – (48 500 : 4) – 2 727] = 2 194,99 eura.

Otázka č. 9– Výpočet NČZD na manželku, ak manželka nemá žiadny príjem
Manželka v roku 2024 nebude mať žiadny príjem. Stará sa o maloleté dieťa vo veku 2 rokov. V akej výške  si môže manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ak jeho základ dane bude nižší ako 47 537,98 eura ?
Odpoveď
Ak manželka nepoberá žiadny príjem, manžel si za rok 2024 uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v plnej výške 5 162,50 eura.

Otázka č. 10 – Výpočet NČZD na manželku, ak manželka poberá materské aj rodičovský príspevok
Manželka sa stará o dieťa vo veku 1 rok, v priebehu roka bude poberať materské spolu 1 224 eur a rodičovský príspevok. Má manžel nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak  jeho základ dane za rok 2024 bude nižší ako 47 537,98 eura?
Odpoveď
Manžel má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 938,50 eur, ako rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane 5 162,50 a sumou materského vo výške 1 224 €, ktoré sa považuje za vlastný príjem manželky. Vyplatený rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá nevstupuje do vlastných príjmov manželky, a preto nemá vplyv na výšku nároku na nezdaniteľnú časť na manželku.
 
Otázka č. 11 - Výpočet NČZD na manželku, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie 
V akej výške si môže manžel uplatniť NČZD na manželku, ktorá v roku 2024 poberá iba peňažný príspevok na opatrovanie? Manžel vykáže za rok 2024 základ dane 22 000 eur a manželkin príjem z príspevku na opatrovanie bude v sume 5 270 €,. 
Odpoveď
Peňažný príspevok na opatrovanie vstupuje do úhrnu vlastného príjmu manželky, ktorý priamo ovplyvňuje výšku NČZD na manželku. Keďže tento príjem manželky presiahne sumu 5 162,50 eura, manželovi nevznikne nárok na uplatnenie NČZD na manželku.