Minimálna výška podielu zaplatenej dane

Podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov u fyzických osôb je podiel zaplatenej dane najmenej 3 eurá.
Suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daňovník- zamestnanec môže určiť len jedného prijímateľa.
Za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

FAQ
 
Otázka  – Poukázanie podielu dane dvom prijímateľom
Daňovník so svojho podielu 8,76 eura mieni rovným dielom poukázať podiel zo zaplatenej dane dvom prijímateľom. Môže tak urobiť?
Odpoveď
Svoj podiel dane môže poukázať iba jednému vybranému prijímateľovi a to i napriek skutočnosti, že ním poukázané podiely dane by presiahli minimálnu sumu troch eur.