Podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane

Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:

  • daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok, pričom za daňový nedoplatok sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur; daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia, pričom takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca a toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia, 
  • daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa len jednu právnickú osobu,
  • prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky podľa zákona o notároch a notárskej činnosti (notárskeho poriadku).

Daňový úrad je povinný po splnení zákonom stanovených podmienok previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Po súhlase daňovníka oznámi daňový úrad prijímateľovi aj označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Ak nebolo preukázané splnenie zákonom stanovených podmienok, alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi (nesprávne IČO), nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Poukázanie podielu zaplatenej dane viacerým prijímateľom
Daňovníkovi predstavuje podiel zaplatenej dane 10 eur. Môže túto sumu rozdeliť pre 2 prijímateľov?
Odpoveď
Fyzická osoba môže podiel zaplatenej dane poukázať iba jednému prijímateľovi, a to aj v prípade, že poukázané podiely dane by presiahli minimálnu sumu 3 eur.


Otázka č. 2 – Poukázanie podielu zaplatenej dane
Môže fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane, ak jej do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu na zaplatenie dane a v termíne na podanie daňového priznania bude mať nedoplatok?
Odpoveď
Fyzická osoba, ktorej do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil číslo účtu vedeného na fyzickú osobu, je povinná zaplatiť daň v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia o pridelenom čísle účtu. Dátum splatnosti sa určí podľa dňa doručenia oznámenia o pridelenom osobnom účte - najneskôr ôsmy deň po dni doručenia oznámenia. Uvedený postup sa považuje za splnenie podmienok pri poukázaní podielu zaplatenej dane. Teda aj v tomto prípade môže fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.


Otázka č. 3 - Starobný dôchodca s minimálnym nedoplatkom dane
V roku 2023 mi bol priznaný starobný dôchodok a ukončil som pracovný pomer. Zamestnávateľ mi urobil ročné zúčtovanie za rok 2023. Z ročného zúčtovania mi vyšiel nedoplatok. Ako ho mám zaplatiť, aby som mohol poukázať podiel zaplatenej dane? 

Odpoveď
Zamestnávateľ vysporiada nedoplatok (aj nižší ako 5 eur) v prípade, že zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane. V tomto prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi už mzdu nevypláca, zamestnanec ho môže uhradiť na účet zamestnávateľa, resp. do pokladnice zamestnávateľa a zamestnávateľ ho odvedie. Zamestnávateľ následne vydá Potvrdenie o zaplatení dane s uvedením dátumu tejto úhrady.


Otázka č. 4 – Chyba v centrálnom registri prijímateľov
Budú prijímateľovi, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky, prevedené podiely zaplatenej dane, ak sa následne zistí, že došlo k chybe v centrálnom registri prijímateľov (napr. chybným importom dát do databázy daňovej správy)?
Odpoveď
Ak právnická osoba – prijímateľ splnil podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane a šetrením sa zistí, že prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane neboli poukázané z dôvodu, že vznikli chyby technického charakteru na strane daňových orgánov, alebo Notárskej komory SR, správca dane poukáže tieto prostriedky dodatočne aj po lehote ustanovenej v § 50 ods. 9 zákona o dani z príjmov.


Otázka č. 5 -  Zoznam prijímateľov
Kde je k dispozícii zoznam prijímateľov, ak chcem poukázať podiel zaplatenej dane?
Odpoveď
Každoročne je zverejnený zoznam subjektov, ktoré môžu prijímať podiel zaplatenej dane. Tento zoznam je zverejnený na internetovej stránke notárskej komory, ako aj na stránke finančnej správy.


Otázka č. 6  - Poukázanie podielu zaplatenej dane inému prijímateľovi
Poslala som 2% z dani na občianske združenie, ktorému bolo tento rok pozastavená možnosť prijímania 2% (podľa informácií z občianskeho združenia). Toto občianske združenie však stále figuruje na www.rozhodni.sk. Viem tieto 2% ešte darovať inému subjektu?
Odpoveď
Do uplynutia lehoty na podanie Vyhlásenia (resp. daňového priznania) je možnosť rozhodnúť sa, komu venujete – poskytnete svoje 2% zo zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie r. 2023.
Ak ste už podali príslušné tlačivo – Vyhlásenie alebo daňové priznanie a zistili ste, že uvedený subjekt nie je v príslušnom roku prijímateľom, tak môžete do lehoty na jeho podanie, podať „nové“ Vyhlásenie s potvrdením a oznámiť daňovému úradu, že pôvodne podané Vyhlásenie je neopodstatnené (bezpredmetné), alebo podať opravné daňové priznanie (do lehoty na podanie riadneho daňového priznania).

Otázka č. 7 -  2 % z dane bývalého zamestnanca
Akým spôsobom môže poukázať 2% z dane zamestnanec, ktorý už nepracuje a z ročného zúčtovania mu vznikol nedoplatok?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ak zamestnanec uplatní postup podľa ustanovenia § 50 zákona ( rozhodne sa podiel do výšky 2% zo zaplatenej dane poukázať ním určenej osobe), zamestnávateľ – platiteľ dane zrazí daňový nedoplatok najneskôr do 30.apríla  po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie dane (RZD). 
V prípade, že zamestnávateľ už nezamestnáva zamestnanca, ktorý chce poskytnúť 2% zo zaplatenej dane (t.j. uplatniť postup podľa § 50 zákona), zákon o dani z príjmov v tomto prípade neupravuje osobitný postup pri vydané Potvrdenia na tento účel. To znamená, že zamestnávateľ môže vydať uvedené potvrdenie až po zaplatení nedoplatku z ročného zúčtovania. Tento  nedoplatok môže byť uhradený priamo bývalému zamestnávateľovi (v hotovosti alebo bezhotovostným spôsobom).


Otázka č. 8 - Názov prijímateľa
Ako správne vyplniť tlačivo Vyhlásenie zamestnanca, ktorý chce poslať nášmu OZ 2%. Naše OZ je prvý rok registrované, preto neviem presne, ako vyplniť v tlačive Obchodné meno a názov, pretože v Stanovách máme : Názov OZ a tiež aj oficiálna skratka názvu. Teda potrebujem vedieť, či do názvu treba uviesť kompletný názov alebo oficiálnu skratku?
Odpoveď
Do tlačiva V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, sa v II. ODDIELi - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI uvádzajú údaje o prijímateľovi, ktoré sú uvedené v zozname notárskej komory na uvedený účel – poskytnutie 2 resp. 3 % podielu zaplatenej dane na stanovený účel.
Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.