Poskytnutie podielu zaplatenej dane zamestnancom

Zamestnanec môže poukázať podiel zaplatenej dane dvomi spôsobmi:
  1. cez vyplnené tlačivo daňového priznania, ak zamestnávateľa nežiada o vykonanie ročného zúčtovania - v lehote na podanie daňového priznania,
  2. samostatným tlačivom Vyhlásenie k 2 %, ktoré predkladá zamestnanec príslušnému správcovi dane (akémukoľvek, najvhodnejšie však miestne príslušnému podľa miesta trvalého pobytu) do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia.

 

1. Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní:

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % vybranej neziskovej organizácii, je povinná

1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“); daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024;

2. zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; za daňový nedoplatok sa v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur, ako aj nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. 

Za deň platby pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka.

Ak daňovník bude vykazovať v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, daňový úrad nepoukáže podiel dane vybranému prijímateľovi. Ak teda daňovník podá daňové priznanie v lehote do 2.4.2024, nemôže od 17.4.2024 vykazovať daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, a ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023.

Fyzická osoba môže poukázať v roku 2024 podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 (do výšky 2 % alebo 3 % dane) neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky. Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou. Toto písomné potvrdenie tvorí povinnú prílohu daňového priznania.

Ak daňovník nepoukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný v daňovom priznaní zaškrtnúť políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, teda v políčku vyznačí x. V tomto prípade nie je potrebné vyhlásenie podpisovať.

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023 na účet prijímateľa

  • do 30.6.2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané do 2.4.2024,
  • do 30.9.2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané v predĺženej lehote do 1.7.2024 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 1.7.2024,
  • do 30.12.2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané v predĺženej lehote do 30.9.2024 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.9.2024.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v podanom daňovom priznaní v predĺženej lehote

Podal som na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023, a to do 1.7.2024. Môžem v tomto daňovom priznaní podanom v júni 2024 poukázať 2 % zo zaplatenej dane?
Odpoveď
Áno.


Otázka č. 2 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v podanom opravnom daňovom priznaní
Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v marci 2024. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môže ešte podať opravné daňové priznanie, v ktorom vypíše uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?
Odpoveď
Áno, v opravnom daňovom priznaní môže vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Opravné daňové priznanie môže daňovník podať v lehote stanovenej na podanie daňového priznania. Ak daňovník nepodá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023, potom môže opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podať iba do 02.04.2024.


Otázka č. 3 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní podanom po lehote na podanie daňového priznania
Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 oneskorene. V tomto riadnom daňovom priznaní vypísal vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Bude podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi, aj keď daňovník podal daňové priznanie oneskorene?
Odpoveď
Nie, nebude. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane iba v prípade, ak je daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania.


Otázka č. 4 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v dodatočnom daňovom priznaní
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 do 2.4.2024. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môže podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom vypíše uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?
Odpoveď
Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

 

2. Poukázanie podielu zaplatenej dane podaním "Vyhlásenia":

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“). Toto tlačivo „vyhlásenia“ platné pre rok 2023 je označené V2Pv21_1, a je zverejnené na webovom sídle finančnej správy - https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania (podľa § 13 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov).

Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2024. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. 

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2023 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2024)
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z podaného vyhlásenia za rok 2023 na účet prijímateľa do 31. júla 2024.  

 

FAQ


Otázka č. 1 – Termín pre rozhodnutie zamestnanca poukázať podiel dane
Kedy najneskôr sa môže zamestnanec rozhodnúť, že poskytne podiel zo zaplatených daní?
Odpoveď
Termín na toto rozhodnutie závisí od spôsobu vysporiadania daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, a z toho dôvodu ide o dva možné spôsoby:
  • do 15. februára po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka), ak  zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa,
  • do lehoty na podanie daňového priznania, ak  sa  zamestnanec rozhodne podať daňové priznanie.  

Otázka č. 2 - Potvrdenie na poskytnutie 2%
Pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň som nevyznačila možnosť, že si žiadam vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2 %. Akým spôsobom môžem teraz poukázať podiel zaplatenej dane?
Odpoveď
V tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania..... je v časti VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona - Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona) - ☐ (vyznačí sa x). Ak v tejto žiadosti nie je vyznačené "x", a zamestnanec ani iným spôsobom nepožiadal o vystavenie tohto potvrdenia, zamestnávateľ nevystaví a nezrazí nedoplatok na dani nižší ako 5 eur. O použití 2% zaplatenej dane rozhoduje zamestnanec (nie zamestnávateľ) požiadaním o vystavenie potvrdenia a vyhlásením, ktoré sa podáva daňovému úradu. 

Ak chce zamestnanec v tomto prípade poukázať podiel zaplatenej dane, môže tak spraviť prostredníctvom opravného daňového priznania (podaného najneskôr do lehoty na podanie riadneho daňového priznania).


Otázka č. 3 – Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
Chcem sa informovať ohľadne 2% z dane za rok 2023, ktoré som chcel ako zamestnanec v apríli 2024 poukázať. Zamestnávateľ mi spravil ročné zúčtovanie, avšak som si vraj nezaznačila v žiadosti o ročné zúčtovanie, že chcem vystaviť aj potvrdenie o zaplatení dane, tak mi ho na personálnom oddelení odmietli vystaviť.
Je vystavenie potvrdenia o zaplatení dane podmienene tým, že si žiadateľ musí tuto skutočnosť zaznačiť v žiadosti? Nemôže mi zamestnávateľ potvrdenie vystaviť bez toho?
Odpoveď
V súlade s § 39 ods. 7 zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť aj potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50, pričom vzor tohto potvrdenia určí finančné riaditeľstvo.
V súlade s uvedeným zamestnanec žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane podaním žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov a vyplnením jej VII. časti alebo iným spôsobom - napr. listom. Ak ste uvedenú časť žiadosti nevyplnili, ani iným spôsobom nepožiadali o vystavenie tohto potvrdenia, zamestnávateľ toto potvrdenie nevystavuje. Postup zamestnávateľa vo Vami uvedenom prípade bol v súlade s § 39 ods. 7 zákona o dani z príjmov.


Otázka č. 4 - Cudzinec a poukázanie sumy zaplatenej dane
Ukrajinský lekár, ktorý pracuje v Levoči, trvalý pobyt má na Ukrajine, chce darovať 2% z daní na neinvestičný fond. Mám potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, podpísal aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Keďže Potvrdenie spolu s Vyhlásením sa má doručiť na daňový úrad podľa trvalého pobytu, moja otázka znie, kde to mám poslať a môže vôbec darovať 2%?
Odpoveď
Daňovník (aj cudzinec poberajúci príjem zo závislej činnosti zo zdrojov na našom území) môže podať Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane ktorémukoľvek správcovi dane.


Otázka č. 5 -  2 % z dane bývalého zamestnanca
Akým spôsobom môže poukázať 2% z dane zamestnanec, ktorý už nepracuje a z ročného zúčtovania mu vznikol nedoplatok?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ak zamestnanec uplatní postup podľa ustanovenia § 50 zákona (rozhodne sa podiel do výšky 2% zo zaplatenej dane poukázať ním určenej osobe), zamestnávateľ – platiteľ dane  zrazí daňový nedoplatok najneskôr do 30.apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie dane (RZD) .
 
V prípade, že zamestnávateľ už nezamestnáva zamestnanca, ktorý chce poskytnúť 2% zo zaplatenej dane (t.j. uplatniť postup podľa § 50 zákona), zákon o dani z príjmov v tomto prípade neupravuje osobitný postup pri vydané Potvrdenia na tento účel. To znamená, že zamestnávateľ môže vydať uvedené potvrdenie až po zaplatení nedoplatku z ročného zúčtovania. Tento nedoplatok môže byť uhradený priamo bývalému zamestnávateľovi (v hotovosti alebo bezhotovostným spôsobom).

Otázka č. 6 - Postup zamestnanca pri poukázaní podielu dane

Som zamestnaná vo firme a zamestnávateľ mi vydal potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Čo mám urobiť, keď chcem túto sumu poukázať napr. nadácii?

Odpoveď
Zamestnanec, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane vybranej nadácii, podá vyhlásenie na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie identifikačné údaje tohto prijímateľa. Vyhlásenie je povinný podať najneskôr do 2.5.2023. V
yhlásenie zamestnanec predkladá správcovi dane (daňovému úradu).  Prílohou vyhlásenia je potvrdenie, ktoré vydal zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.


Otázka č. 7 - Podanie vyhlásenia za rok 2023
Podám vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2023 až 3.5.2024. Budú finančné prostriedky poukázané neziskovej organizácii, keď nebolo vyhlásenie podané do 2.5.2024?
Odpoveď
Nie, nakoľko vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nebolo podané najneskôr dňa 30.4.2024.


Otázka č. 8 - Podanie vyhlásenia za rok 2023
Podala som za rok 2023 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom som zabudla vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať ešte do 30.4.2024 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na samostatnom tlačive?  
Odpoveď
Nie, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, nemôže už podať samostatné vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane. Môže však podať opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, v ktorom vyplní aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Toto opravné daňové priznanie však môže podať iba do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, teda do 2.4.2024, ak si podaným oznámením nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nie je možné podať cez dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023. 


Otázka  č. 9  - Vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane
Zamestnanec mal nárok na DB a aj mu bol po vykonaní ročného zúčtovania za rok 2023 vyplatený vo výške 513,84 eur. Ako vyplniť tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane ..., ak daň znížená o daňový bonus je menšia ako nula?
Odpoveď
V uvedenom prípade zamestnancovi vyšla po uplatnení daňového bonusu daň nula tzn., že nemôže uplatniť postup podľa § 50 (poskytnúť 2% zaplatenej dane), nakoľko nezaplatil žiadnu daň (daň bola znížená o daňový bonus, ktorý bol vyšší ako jeho daňová povinnosť). Vystavovať Potvrdenie o zaplatenej dani je v tomto prípade bezpredmetné.

Otázka č. 10 - Náležitosti tlačiva Vyhlásenie
Daňovník v tlačive "vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatení dane..." v časti II. údaje o prijímateľovi, dopísal perom ďalší údaj k názvu prijímateľa, ktorý tam bol už elektronicky predvyplený (konkrétne doplnil skratku jedného z oddelení prijímateľa). Môže takéto údaje "doplniť" do vyhlásenia?
Odpoveď
Podľa Oznámenia MF SR č. MF/026373/2012-721 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa odporúča, aby údaje uvedené vo vzore tlačiva „VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% /3%/ ZAPALTENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 ZÁKONA, ktorej bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ obsahovalo aj vypĺňané tlačivo povinne.
To znamená, že podľa predtlače k vyplňovaniu uvedeného tlačiva, sa v II. Oddiele – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI v r. 17 uvádza Obchodné meno (názov) prijímateľa – žiadny ďalší údaj o organizačnej jednotka príp. útvare sa NEUVÁDZA.