Poskytnutie podielu zaplatenej dane zamestnancom

Zamestnanec môže poukázať podiel zaplatenej dane dvomi spôsobmi - cez vyplnené tlačivo daňového priznania alebo samostatného tlačiva Vyhlásenie k 2 % predkladá zamestnanec príslušnému správcovi dane (akémukoľvek, najvhodnejšie však miestne príslušnému podľa miesta trvalého pobytu) do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia.

 
FAQ

Otázka č. 1 – Termín pre rozhodnutie zamestnanca poukázať podiel dane
Kedy najneskôr sa môže zamestnanec rozhodnúť,  že poskytne podiel zo zaplatených daní ?
Odpoveď
Termín na toto rozhodnutie závisí od spôsobu vysporiadania daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, a z toho dôvodu ide o dva možné spôsoby:
  • do 15. februára po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka), ak  zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa,
  • do  lehoty na podanie  daňového priznania, ak  sa  zamestnanec rozhodne podať daňové priznanie.  

Otázka č. 2 - Potvrdenie na poskytnutie 2%
Chcela by som sa opýtať ohľadne 2%. V práci som si vyžiadala tlačivo o potvrdení na 2% a na mzdovom mi povedali, že to potvrdenie nedostanem, lebo pri vyplňovaní daňového tlačiva som nezaškrtla to, že chcem darovať 2%.. Chcela by som vedieť ako to vlastne je,  keď si ja raz vyžiadam tlačivo na 2%,  tak je ich povinnosťou mi to tlačivo vydať.
Odpoveď
V tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania..... je v časti VI. Žiadosť o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods.7 - Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona). ☐ (vyznačí sa x). Ak v tejto žiadosti nie je vyznačené "x", a zamestnanec ani iným soôsobom nepožiadal o vystavenie tohto potvrdenia,  zamestnávateľ nevystaví a nezrazí nedoplatok na dani nižší ako 5 eur. O použití 2% zaplatenej dane rozhoduje zamestnanec (nie zamestnávateľ) požiadaním o vystavenie potvrdenia a vyhlásením, ktoré sa podáva daňovému úradu.

Otázka č. 3 - Cudzinec a poukázanie sumy zaplatenej dane
Ukrajinský lekár, ktorý pracuje v Levoči, trvalý pobyt má na Ukrajine, chce darovať 2% z daní na neinvestičný fond. Mám potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, podpísal aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Keďže Potvrdenie spolu s Vyhlásením sa má doručiť na daňový úrad podľa trvalého pobytu, moja otázka znie, kde to mám poslať a môže vôbec darovať 2%?
Odpoveď
Daňovník (aj cudzinec poberajúci príjem zo závislej činnosti zo zdrojov na našom území) môže podať Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane ktorémukoľvek správcovi dane.