Možnosť poukázania podielu zaplatenej dane

Daňovník na základe vlastného rozhodnutia môže poukázať podiel zaplatenej dane iba nižšie uvedenému prijímateľovi, pričom i tento musí spĺňať zákonom stanovené podmienky (napr. nemá nedoplatok na dani v deň na podanie daňového priznania, je vedený v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR, atď.).

Podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je
 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkví a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja

Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže použiť finančné prostriedky iba na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 zákona o dani z príjmov). Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % (3 %) podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka (§ 50 ods. 12 zákona o dani z príjmov) v časti Zoznamy. Prehľad zasiela zároveň aj Notárskej komore SR.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Poskytnutie podielu dane
Fyzická osoba bola zamestnaná iba časť roka. Môže poukázať podiel zaplatenej dane na osobitné účely?
Odpoveď
Každá fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, ak sú splnené podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane.


Otázka č. 2 - Prijímateľ podielu zaplatenej dane
Fyzická osoba chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % obchodnej spoločnosti, ktorej konateľom je rodinný príslušník. Môže tohto prijímateľa uviesť vo vyhlásení na poukázanie podielu zaplatenej dane?
Odpoveď
Nemôže, nakoľko prijímateľom nemôže byť obchodná spoločnosť.


Otázka č. 3 – Poukázanie podielu dane v dodatočnom daňovom priznaní
Daňovník v podanom riadnom daňovom priznaní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nevyplnil. Môže toto vyhlásenie vyplniť v dodatočnom daňovom priznaní? 
Odpoveď
Daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane iba v podanom riadnom daňovom priznaní.  V podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže využiť možnosť poukázania podielu zaplatenej dane.


Otázka č. 4 – Poskytnutie zoznam poskytovateľov
Vydá mi daňový úrad ako prijímateľovi 2% resp. 3 % dane zoznam daňovníkov, ktorí poskytli časť zaplatenej dane a tiež výšku poskytnutých súm?

Odpoveď
Z ustanovenia § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplýva pre správcu dane povinnosť previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.


Otázka č. 5 –Správnosť poukázania podielu dane
Ako si môžem overiť, či moje poukázanie 2% dane bolo v poriadku a či boli peniaze doručené subjektu, ktorému mali byť poukázané?
Odpoveď
Podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov podľa odseku 1 správca dane je povinný po splnení podmienok podľa odseku 6 paragrafu 50 previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa § 50 ods. 1 zákona. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 6 paragrafu 50, alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka.
Znamená to, že ak po uplynutí troch mesiacov od lehoty na podanie daňového priznania, daňovník neobdrží oznámenie o tom, že správca dane nepoukáže príjemcovi stanovený podiel dane pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok, tak boli zo strany daňovníka splnené podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitný účel. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.