Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Otázka č. 1 -  Údaje v časti B.2. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti B.2. kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti B.2. kontrolného výkazu uvádza platiteľ dane údaje z prijatých faktúr, z ktorých uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období a faktúru vyhotovil platiteľ dane k dodaniu tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Otázka č. 2 – Zaokrúhľovanie odpočítanej dane
Predajca tieniacej techniky (platiteľ dane) dodáva tovar, ktorý fakturuje s daňou, a okrem toho súkromnej osobe prenajíma byt bez dane. Pri odpočítaní dane z nákupu tovarov musí krátiť daň koeficientom. Ako bude jednotlivé sumy zaokrúhľovať a uvádzať v kontrolnom výkaze v časti B.2.? Použije postup podľa § 26 ods. 3 zákona o DPH  alebo  § 78 ods. 7 zákona o DPH?
Odpoveď
Je potrebné uvádzať sumu odpočítanej dane na dve desatinné miesta bez zaokrúhlenia. Je prípustná aj možnosť matematického zaokrúhlenia.
Poznámka: V prípade, ak platiteľ kúpil tovar za účelom jeho ďalšieho predaja, daň na vstupe nemá dôvod krátiť koeficientom.

Otázka č. 3 – V ktorej časti kontrolného výkazu sa uvádza odpočítanie dane z dokladu z e-kasy
SZČO cukrárka (platiteľ dane) pri  nákupe tovaru dostala od predajcu faktúru, ktorá bola vydaná cez e-kasu. V ktorej časti kontrolného výkazu má uviesť túto faktúru, keď si uplatňuje odpočítanie dane?
Odpoveď
Ak platiteľ dane dostane faktúru, ktorá spĺňa náležitosti zjednodušenej faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, a uplatňuje si odpočítanie dane v daňovom priznaní,  údaje zo zjednodušenej faktúry  uvádza v časti B.3.1., resp. B.3.2. kontrolného výkazu. Ak faktúra spĺňa všetky náležitosti  podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, potom ju odberateľ uvádza v časti B.2. kontrolného výkazu.

Otázka č. 4 – Odberateľ dostal faktúru za tovar až v nasledujúcom kalendárnom roku
Spoločnosť s ručením obmedzeným (platiteľ dane) pri inventarizácii zistila, že za rok 2018 prijala v decembri tovar na sklad, ale faktúru k dodaniu nedostala. Dodávateľ ju zaslal až vo februári 2019. Môže si spoločnosť uplatniť odpočítanie dane z tejto faktúry za február 2019 a uvedie to aj do kontrolného výkazu alebo musí podať dodatočné daňové priznanie a tiež aj dodatočný kontrolný výkaz za december 2018?
Odpoveď
Ak odberateľ, ktorý je platiteľ dane, nedostane doklad o nákupe tovaru alebo služby pri odpočítaní dane podľa § 51 ods. 1 písm. a), c), d) zákona o DPH do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa § 51 ods. 1 písm. a), c), d). Uplatnenie odpočítania dane uvedie v kontrolnom výkaze za to isté zdaňovacie obdobie, v ktorom to uviedol v daňovom priznaní. To znamená, že v danom prípade, ak odberateľ nemal faktúru do 25.1.2019, uplatní odpočítanie dane za február 2019, keď dostal faktúru, a údaje z faktúry uvádza aj v kontrolnom výkaze za február 2019.

Otázka č. 5 – Odberateľ kráti daň na vstupe koeficientom
Obchodná spoločnosť  (platiteľ dane) uplatňuje pomerné odpočítanie dane, t.j. kráti daň na vstupe koeficientom. Faktúry, z ktorých je povinná krátiť daň na vstupe koeficientom, uvádza v daňovom priznaní jednou sumou (údaje z faktúr, z ktorých sa kráti daň, sú sčítané) ale v kontrolnom výkaze uvádza údaje z každej faktúry prepočítané koeficientom samostatne. Tým vznikajú rozdiely pri zaokrúhľovaní a nesúlad hodnoty uvedenej v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze. Ako je potrebné zaokrúhľovať krátenú daň (prepočítanú koeficientom) a uvádzať do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý je povinný  uplatniť pomerné odpočítanie dane, v kontrolnom výkaze uvádza sumu odpočítanej dane, ktorú už prepočítal koeficientom, s 2 desatinnými miestami, tzn. sumu nezaokrúhľuje.

Otázka č. 6 – Na prijatej faktúre sú aj tovary na osobnú spotrebu odberateľa
SZČO prevádzkuje reštauráciu, je platiteľom dane a pri nákupe potravín použil svoju identifikáciu podnikateľa. Niektorý tovar však nakúpil do osobnej spotreby a nebude si  odpočítavať daň. Má platiteľ uviesť údaje z prijatej faktúry, v ktorej sú tovary, ktoré použije na podnikanie ale aj tovary, ktoré použije na osobnú spotrebu, v časti B.2. kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak platiteľ dane nepoužije všetky tovary z prijatej faktúry na podnikanie, ale časť použije na svoju osobnú spotrebu, potom nemá nárok na odpočítanie dane z celej sumy dane uvedenej vo faktúre, ale len z časti dane, pripadajúcej tovaru použitému na podnikanie. Do kontrolného výkazu v časti B.2. v stĺpcoch 1 – 6  uvádza údaje z faktúry a v stĺpci 7 uvádza len takú výšku odpočítanej dane, ktorú použil na podnikanie a na ktorú má nárok uplatniť si odpočítanie v daňovom priznaní.