Odpočítanie dane z faktúry

Otázka č. 1 -  Faktúra, z ktorej si platiteľ dane neodpočíta daň
Uvádza platiteľ dane v kontrolnom výkaze prijatú faktúru, z ktorej si neodpočítava daň?
Odpoveď
Ak platiteľ dane, príjemca plnenia, z prijatých tovarov alebo služieb odpočítanie dane neuplatní, údaje z prijatej faktúry v kontrolnom výkaze neuvádza. Platiteľ dane neuvádza v kontrolnom výkaze údaje z prijatých faktúr na dodanie tovarov a služieb, pri ktorých nemá nárok na odpočítanie dane, napr. údaje o prijatých tovaroch a službách, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane, údaje o kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy, údaje o výdavkoch platených v mene a účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka, tzv. prechodné položky.
 
Otázka č. 2 -  Faktúra, z ktorej si platiteľ odpočítava iba časť dane
Ako uvádza platiteľ dane v kontrolnom výkaze prijatú faktúru, z ktorej si odpočítava iba časť dane?
Odpoveď
Ak platiteľ dane pri odpočítaní dane z faktúry uplatňuje iba časť dane, údaje z faktúry uvádza v časti B.2. kontrolného výkazu: Základ dane, Suma dane v takej výške, ako je uvedené vo faktúre. V stĺpci č. 7 v časti B.2.: Výška odpočítanej dane, uvádza platiteľ sumu dane len v takej výške, ako si uplatnil odpočítanie dane v daňovom priznaní.
 
Otázka č. 3 - Dohoda o platbách plynu, elektriny, vody, tepla alebo nájomného a odpočítanie dane
Postupuje správne platiteľ dane, ak  v kontrolnom výkaze pri odpočítaní dane uvádza údaje z dohody o platbách plynu, pretože faktúru dodávateľ nevystavil?
Odpoveď
Údaje o odpočítaní dane z opakovane dodávaných tovarov (dodanie elektriny, plynu, vody alebo tepla) alebo opakovane prijatých služieb nájomného, ak dodávateľ nie je povinný vyhotoviť faktúru za každý opakovane dodávaný tovar alebo službu (§ 75 ods. 2 zákona o DPH), uvedie platiteľ dane údaje do kontrolného výkazu z dohody o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní uvedených tovarov alebo služieb a spĺňa náležitosti faktúry v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH.