Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu > Súhrnná faktúra a viac samostatných dodaní rovnakého druhu tovaru alebo služby

Súhrnná faktúra a viac samostatných dodaní rovnakého druhu tovaru alebo služby

Otázka č. 1 - Súhrnná faktúra prijatá, v ktorej je uvedené viac samostatných dodaní
Ako uvádza platiteľ dane v kontrolnom výkaze odpočítanie dane z prijatej súhrnnej faktúry, v ktorej je uvedené viac samostatných dodaní rovnakého druhu tovaru?
Odpoveď
Údaje z prijatej súhrnnej faktúry uvedie odberateľ za všetky vo faktúre uvedené dodania toho istého druhu tovaru alebo služby, resp. prijaté platby, spolu v jednom riadku, nie podľa jednotlivých samostatných dodaní tovaru alebo služby.

Otázka č. 2 – Odberateľ dostal súhrnnú faktúru 
Podnikateľ (platiteľ dane), predávajúci záhradnícke potreby, v priebehu mesiaca máj prijal od tuzemského dodávateľa (platiteľa dane) tovar v niekoľkých dodávkach. Na konci mesiaca dodávateľ vystavil  súhrnnú faktúru, kde uviedol všetky dodávky, ktoré počas mesiaca dodal podnikateľovi. Ako uvádza podnikateľ údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu v prípade odpočítania dane? Každú dodávku uvedie samostatne, tak ako je vo faktúre, alebo to môže sčítať a uviesť jednou sumou?
Odpoveď
Ak odberateľ, platiteľ dane, dostane súhrnnú faktúru, v ktorej má uvedené viaceré dodania tovarov, resp. viaceré prijaté platby a uplatňuje si odpočítanie dane z celej faktúry, v kontrolnom výkaze uvádza údaje z tejto súhrnnej faktúry spolu, nie podľa jednotlivých samostatných dodaní tovarov.

Otázka č. 3 – Súhrnná faktúra a tovary s rôznou sadzbou dane 
Lekáreň (platiteľ dane) objednáva tovar, ktorý je s 20 % sadzbou dane ale aj tovar s 10 % sadzbou dane. Na súhrnnej faktúre má rozpísané jednotlivé dodávky za mesiac s tým, že je rozpísaný aj základ dane a daň zvlášť pre tovar s 20 % sadzbou dane a zvlášť s 10 % sadzbou dane. Ako uvedie údaje z takejto faktúry v kontrolnom výkaze, keď si nárokuje odpočítanie dane z celej faktúry?
Odpoveď
Ak príjemca plnenia dostane súhrnnú  faktúru, na ktorej sú dodávky tovarov s rôznymi sadzbami dane (so základnou aj zníženou sadzbou), a uplatňuje odpočítanie dane z celej faktúry, v kontrolnom výkaze v časti B.2. uvádza údaje z faktúry v dvoch riadkoch, v jednom uvádza údaje týkajúce sa tovarov so základnou sadzbou dane a v druhom riadku uvádza údaje týkajúce sa tovarov so zníženou sadzbou dane.