Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu > Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 68d zákona o DPH a uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze

Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 68d zákona o DPH a uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze

Skratky používané ďalej:
osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH =  OUD
kontrolný výkaz = KV DPH
základ dane = ZD
daň = D

Otázka č. 1- Dodávateľ uplatňujúci OUD a vyplnenie KV DPH
Dodávateľ je platiteľom dane a uplatňuje OUD,  odberateľ je platiteľom dane a neuplatňuje OUD.
V marci 2024 dodal dodávateľ tovar odberateľovi:
faktúra č. „032024“...................................................................v cene  6 000 eur (ZD: 5 000 eur, D: 1 000 eur)
Odberateľ z účtu zaplatil za tovar dňa 29.4.2024....................v sume 3 000 eur, platba bola pripísaná na účet dodávateľa  dňa 2.5.2024
Ako a za aké zdaňovacie obdobie uvádza údaje z faktúry dodávateľ a odberateľ v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Dodávateľ (uplatňujúci OUD): daňová povinnosť z prijatej platby vznikla prijatím platby na bankový účet dňa 2.5.2024 vo výške 3 000 eur (ZD:2 500 eur, D:500 eur). Dodávateľ uvedie údaje z faktúry do časti A.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie máj 2024, resp. II. štvrťrok 2024.
A.1. - za obdobie máj 2024 (resp. II. štvrťrok 2024):
Identifikačné číslo pre daň odberateľa                                           SK9999999999
Poradové číslo faktúry                                                                    032024
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby   02052024
Základ dane v eurách                                                                    2500 
Sadzba dane %                                                                             20
Suma dane v eurách                                                                     500  
Odberateľ (neuplatňujúci OUD): si môže zo zaplatenej časti uplatniť najskôr odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie máj 2024, resp. II. štvrťrok 2024 a najneskôr za december 2024, resp. IV. štvrťrok 2024, ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa. Pri uplatnení odpočítania dane uvádza údaje z faktúry  do časti B.2. kontrolného výkazu.
B.2. – za obdobie napr. máj 2024:
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                                           SK1111111111
Poradové číslo faktúry                                                                    032024
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby    02052024
Základ dane v eurách                                                                     2500
Sadzba dane %                                                                              20
Suma dane v eurách                                                                      500
Výška odpočítanej dane v eurách                                                  500 


Otázka č. 2 - Odberateľ uplatňujúci OUD a vyplnenie KV DPH
Dodávateľ je platiteľom dane a neuplatňuje OUD,  odberateľ je platiteľom dane a uplatňuje OUD.
Dňa 15.3.2024 dodal dodávateľ tovar odberateľovi:
faktúra č. „032024“...................................................................v cene  6 000 eur (ZD: 5 000 eur, D: 1 000 eur)
Odberateľ z účtu zaplatil za tovar dňa 29.4.2024..................v sume 3 000 eur (ZD: 2 500 eur, D: 500 eur). Platba bola pripísaná na účet dodávateľa  dňa 2.5.2024.
Ako a za aké zdaňovacie obdobie uvádza údaje z faktúry dodávateľ a odberateľ v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Dodávateľ (neuplatňujúci OUD):  daňová povinnosť vzniká  dodaním tovaru dňa  15.3.2024 vo výške 1 000 eur. Dodávateľ uvádza údaje z faktúry do časti A.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie marec 2024, resp. I. štvrťrok 2024 (podľa toho, aké má zdaňovacie obdobie).
A.1. - za obdobie marec 2024 (resp. I. štvrťrok 2024):
Identifikačné číslo pre daň odberateľa                                          SK9999999999
Poradové číslo faktúry                                                                   032024
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby  15032024
Základ dane v eurách                                                                   5000 
Sadzba dane %                                                                            20
Suma dane v eurách                                                                    1000  
Odberateľ (uplatňujúci OUD): si môže uplatniť odpočítanie dane iba zo zaplatenej platby, a to najskôr za zdaňovacie obdobie máj 2024, resp. II. štvrťrok 2024 a najneskôr za december 2024, resp. IV. štvrťrok 2024, ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa. Pri uplatnení odpočítania dane uvádza údaje z faktúry do časti B.2. kontrolného výkazu.
B.2. – za obdobie napr. máj 2024:
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                                           SK1111111111
Poradové číslo faktúry                                                                    032024
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby    29042024
Základ dane v eurách                                                                     2500
Sadzba dane %                                                                              20
Suma dane v eurách                                                                      500
Výška odpočítanej dane v eurách                                                  500