Poskytnutie vozidla

Od 1.1.2014 nepeňažným príjmom zamestnanca je podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP aj počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1% v
1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj  začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši, 
2. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch.
 
K uvedenej problematike bola vydaná: Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely, zverejnená v časti: Aktuálne dane a clá - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - daň z príjmov;
 
FAQ
Otázka č. 1 -  Zahrnutie DPH do príjmu
Na účely § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, pripočítava sa DPH pri motorovom vozidle vo vlastníctve zamestnanca alebo len pri motorovom vozidle prenajatom?
Odpoveď
Toto ustanovenie sa uplatňuje v prípade poskytovania motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súčasne aj na súkromné účely aj pri poskytnutí prenajatého vozidla na takéto účely (vozidlo prenajaté zamestnávateľom napr. z požičovne, resp. vozidlo obstarané na lízing, poskytnuté zamestnancovi na služobné a súkromné účely). Akýkoľvek nepeňažný príjem zamestnanca (suma vo výške 1%, poskytnutie napr. vianočnej kolekcie, hodnota poskytnutého rekreačného poukazu a pod.) sa vyčísľuje vždy s DPH.

Otázka č. 2 - Poskytnutie dvoch vozidiel za sebou
Zamestnávateľ poskytol motorové vozidlo zamestnancovi, ale vozidlo je následkom havárie nepojazdné. Následne v tom istom mesiaci poskytne zamestnancovi na služobné i súkromné používanie iné motorové vozidlo s vyššou vstupnou cenou. Ako určí výšku nepeňažného príjmu zamestnanca?
Odpoveď
V tomto prípade zamestnávateľ zahrnie zamestnancovi v tomto mesiaci do základu dane sumu 1% z ceny automobilu s vyššou obstarávacou cenou.

Otázka č. 3 - Poskytnutie dvoch vozidiel súčasne
Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi súčasne dve motorové vozidlá na používanie sa služobné i súkromné účely. Ako sa určí výška nepeňažného príjmu zamestnanca?
Odpoveď
Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi súčasne dve motorové vozidlá s rozličnou vstupnou cenou na služobné a súkromné používanie a zamestnanec ich môže používať podľa vlastného uváženia a rozhodnutia  zamestnávateľ zahrnie zamestnancovi do úhrnu príjmov sumu 1% zo vstupnej ceny oboch automobilov.
 
Otázka č. 4 - Poskytnutie vozidla zamestnancovi a určenie výšky príjmu
Zamestnávateľ  kúpil motorové vozidlo v roku 2017 a v tom roku ho aj zaradil do užívania. Vozidlo poskytol zamestnancovi na služobné a súkromné účely v 1/2023. Ako určí výšku nepeňažného príjmu zamestnanca?.
Odpoveď
Ak bolo vozidlo zaradené do užívania v roku 2017 a  zamestnancovi bolo poskytnuté prvýkrát v 1/2023, príjmom zamestnanca za 1/2023 je suma vo výške vstupnej ceny zníženej o 6 x 12,5% k prvému dňu zdaňovacieho obdobia 2023 (siedmy rok od zaradenia do užívania).
 
Otázka č. 5 - Poskytnutie vozidla konateľovi
Prosím o zodpovedanie otázky vo veci zdaňovania používania firemného osobného vozidla aj na súkromné účely spoločníkom s.r.o. nasledovne - spoločník a konateľ s.r.o. je zároveň zamestnanec firmy a používa firemné osobné auto aj na súkromné účely - spoločník a konateľ nie je zamestnancom v s.r.o. a používa firemné osobné auto aj na súkromné účely. Je nutné riešiť používanie firemného motorového vozidla zdaňovaním ako nepeňažný príjem cez mzdy vo výške 1% zo vstupnej ceny?
Odpoveď
Keďže príjem konateľa je podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov príjmom zo závislej činnosti, nepeňažným príjmom zo závislej činnosti konateľa /zamestnanec podľa § 2 písm. aa)/ je aj suma vo výške 1% zo vstupnej ceny vozidla poskytnutého na služobné a súkromné účely.
 
Otázka č. 6 -  Poskytnutie vozidla zamestnankyni na materskej dovolenke
Spoločnosť by chcela zamestnankyni počas materskej dovolenky a rodičovského príspevku ponechať služobné auto, ktoré používala počas vykonávania práce na pracovné aj súkromné účely (ako benefit). Mohli by sme zdaňovanie tohto auta riešiť tak, že by sme to vysporiadali raz v roku?
Odpoveď
Zamestnancovi, ktorého zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení, pri ktorom sa neuplatňuje postup podľa prílohy č. 6 alebo toto nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku vykonať, preddavok na daň sa zrazí dodatočne pri najbližšom peňažnom plnení alebo sa daň vyrovná pri ročnom zúčtovaní (§ 38) alebo pri podaní daňového priznania (§ 32), alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32, daň sa v termíne na podanie daňového priznania  (§ 49) považuje za vysporiadanú.
Z uvedeného vyplýva, ak zamestnankyňa bude mať v zdaňovacom období roku len tento nepeňažný príjem, z ktorého sa nedá vybrať preddavok na daň, jej ročná daňová povinnosť sa vysporiada v ročnom zúčtovaní resp. pri podaní daňového priznania.

 
Otázka č. 7 - Poskytnutie vozidla konateľovi
Akým spôsobom zdaniť nepeňažný príjem konateľa spoločnosti z titulu používania firemného auta aj na súkromné účely vo výške 1% zo vstupnej ceny keď nie je v spoločnosti zamestnaný na základe pracovno-právneho vzťahu a ani nepoberá odmenu konateľa, je potrebné tento príjem zdaňovať podľa § 5 ods. 3 písm. a) mesačne alebo je možné uvedený príjem vysporiadať aj ročne podaním daňového priznania FO ?

Odpoveď
Príjem konateľa je podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov príjmom zo závislej činnosti.
Vo Vami uvedenom prípade ide u konateľa o nepeňažný príjem zo závislej činnosti poskytnutý spoločnosťou /zamestnávateľom podľa § 2 písm. aa)/. Ak konateľ nebude mať v priebehu roka žiadny peňažný príjem, z ktorého by sa zrazil preddavok aj z nepeňažného plnenia, daň sa vysporiada v ročnom zúčtovaní (ak konateľ bude mať príjmy len zo závislej činnosti a o ročné zúčtovanie požiada v súlade s § 38) alebo v podanom daňovom priznaní, ktorého prílohou bude potvrdenie zamestnávateľa (s.r.o.). Zamestnávateľ (s.r.o.) je povinný vystaviť zamestnancovi (konateľovi) toto potvrdenie v súlade s § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
 

Otázka č. 8 - Určenie vstupnej ceny prenajatého vozidla, u ktorého došlo k následnej kúpe
Ako určíme rok zaradenia prenajatého vozidla do užívania  pre účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov u zamestnávateľa, ktorý poskytol zamestnancovi prenajaté motorové vozidlo na používanie na služobné a súkromné účely,  v prípade že došlo  k následnej kúpe prenajatého vozidla? Ako určíme jeho vstupnú cenu?
Odpoveď
V súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov je príjmom zamestnanca počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1 % v prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25 zákona o dani z príjmov ) motorového vozidla zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely a v nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny takto poskytnutého motorového vozidla každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka. Ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla.
Pre účely § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov  je rokom zaradenia prenajatého motorového vozidla do užívania rok, v ktorom bolo vozidlo zaradené do užívania u prenajímateľa. V prípade následnej kúpy prenajatého vozidla je vstupnou cenou aj naďalej obstarávacia cena u pôvodného vlastníka.