Zamestnanecké akcie

Príjmom zamestnanca je podľa § 5 ods. 3 písm. b) ZDP aj rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie; zamestnaneckou opciou na účely tohto zákona je opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa, ktorú nemožno scudziť; zamestnaneckou akciou na účely tohto zákona je akcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa.

 

FAQ
Otázka č. 1 - Deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným, kde našou 100% materskou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej akcie sú obchodované na burze cenných papierov v Londýne. Naša materská spoločnosť poskytuje zamestnancom benefit v tom smere, že poskytne našim zamestnancom opcie na nákup akcií za zvýhodnených podmienok oproti trhovej cene akcie. Teda v zásade naša materská spoločnosť poskytuje našim zamestnancom takýto nepeňažný benefit v tom smere, že ak je hodnota akcie 1,50 EUR / 1 kus, zamestnanec dostane opciu na možnosť kúpy za cenu 1,05 EUR / kus.
Čo sa myslím pod pojmom „deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie“? Je to deň kedy zamestnanec reálne túto opciu získal, teda ako som uviedol vyššie v našom prípade, predmetom dane by bol rozdiel medzi 1,50 € /skutočnou hodnotou akcie v deň udelenia opcie/ a 1,05 € /hodnotou akcie ak by realizoval opciu v deň jej získania/ alebo je to deň kedy zamestnanec skutočne túto možnosť (opciu) aj využije, teda uplatní si opciu a kúpi dané akcie? Lebo s odstupom času cena akcií môže rásť, teda v tomto prípade to už nebude 1,50 € (ako v čase poskytnutia opcie zamestnancovi), ale ak to budú napr. 3,00 €, tak predmetom dane by bol rozdiel medzi sumou 3,00 € a hodnotou opcie 1,05 €? Keďže by danú opciu zamestnanec realizoval a kúpil v čase, keď trhová hodnota akcie už je 3,00 €.
Odpoveď
Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancom opcie na nákup akcií spoločnosti [priznanie opcií – má právo (nie povinnosť) kúpiť si za garantovanú cenu jednu akciu firmy], potom hodnotu opcií zdaní zamestnávateľ v súlade s § 5 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov preddavkom na daň podľa § 35 v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie, t.j. nákupu akcií, a to vo výške rozdielu medzi trhovou cenou a hodnotou opcií. Tzn., že k zdaneniu dôjde pri realizácii opcie za akciu.