Navýšenie nepeňažného príjmu

Od 1. 1. 2015 príjmom zo závislej činnosti je aj nepeňažný  príjem vyplácaný zamestnávateľom  zamestnancovi , ktorý môže zamestnávateľ navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov (odvody na poistné a preddavky na daň), pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.

Tzn., že zamestnávateľ môže pri zdanení nepeňažného príjmu postupovať tak, že navýši nepeňažný príjem zamestnancovi o preddavok na daň a o povinne platené poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon hovorí len o možnosti navýšiť nepeňažné plnenie zamestnancovi z dôvodu, aby dostal celú hodnotu tohto nepeňažného plnenia, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či za zamestnanca uhradí celý preddavok na daň a celé povinne platené poistné alebo len preddavok na daň, alebo len poistné alebo len časť z niektorého z týchto odvodov. Je to v zásade forma odmeny, ktorú zamestnávateľ platí za zamestnanca. Takto navýšené plnenie (spolu s ostatnými príjmami zo závislej činnosti) je vymeriavacím základom, z ktorého zamestnávateľ odvádza poistné a príspevky a je aj jeho daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov.
Navýšené nepeňažné plnenie sa nevzťahuje na:
• nepeňažné plnenie poskytnutím motorového vozidla aj na súkromné účely zamestnancovi,

• nepeňažné plnenie poskytnuté bývalým zamestnávateľom poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, starobného dôchodku,  poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia,

• odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára
Zo sumy navýšeného nepeňažného plnenia je zamestnávateľ povinný zraziť a odviesť za zamestnanca preddavky na daň.
 
FAQ
Otázka  -  Zohľadnenie iného spôsobu výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia
Ak zamestnávateľ pri výpočte zdaniteľnej mzdy zamestnanca, ktorému poskytol nepeňažné plnenie toto nepeňažné plnenie navýši o preddavok na daň a poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa zákona o sociálnom poistení  a zákona o zdravotnom poistení, potom pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia postupuje podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov. Keďže algoritmus výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia uvedený v prílohe č. 6 zákona o dani z príjmov nezohľadňuje všetky možné varianty, ktoré v praxi môžu nastať, otázkou je, či bude zo strany správcu dane akceptovaný aj iný spôsob výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia, ako je uvedené v prílohe č. 6 zákona o dani z príjmov a v prípade, že si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, či môže zamestnávateľ pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia zamestnanca prihliadnuť aj na túto nezdaniteľnú časť základu dane.
Odpoveď
Podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov príjmom zamestnanca je aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) a ods. 3 písmena a), môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.
Z uvedeného vyplýva, že pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia sa postupuje podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov. Pri výpočte sumy navýšenia o povinné poistné sa použije sadzba pre platenie povinného poistného v závislosti od zaradenia a kategórie poistenca podľa osobitných predpisov, pričom nepeňažné plnenie sa môže navýšiť najviac o sumu poistného vypočítaného z maximálneho vymeriavacieho základu pre účely povinného sociálneho a zdravotného poistenia. Ak podľa osobitného predpisu zamestnanec nie je povinný platiť niektorý druh poistného alebo platí poistné zo zníženého vymeriavacieho základu (napr. pri uplatnení odpočítateľnej položky z vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie), potom pri výpočte sumy navýšenej o povinné poistné je možné nepeňažné plnenie navýšiť len o sumu poistného, ktoré je povinný platiť tento zamestnanec.
Ak si zamestnanec uplatňuje u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov], môže zamestnávateľ pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia zamestnanca prihliadnuť aj na túto nezdaniteľnú časť základu dane.