Cena/výhra prijatá zamestnancom

Príjmom zamestnanca je podľa § 5 ods. 3 písm. c) ZDP aj cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované (§ 33), ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne [§ 9 ods. 2 písm. m)].

 

FAQ

Otázka č. 1 - Zamestnanecká súťaž
Zamestnávateľ by chcel vyhlásiť motivačnú súťaž pre svojich zamestnancov s výhrou 200.- Eur. Je takýto prijem oslobodený od dane na strane zamestnanca?
Odpoveď
zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zamestnanca, v prípade výhry súvisiacej s výkonom závislej činnosti, je len suma prevyšujúca 350 eur. Aj na výhru v rámci súťaže organizovanej zamestnávateľom sa uplatňuje ustanovenie § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 2 - Povinnosti zamestnávateľa
Aké ma zamestnávateľ povinnosti voči správcovi dane v prípade, ak organizoval súťaž pre zamestnancov a jeden zamestnanec následne vyhral vecnú výhru presahujúcu 350 EUR. Tento zamestnanec si bude robiť daňové priznanie za rok 2022 sám. Ma zamestnávateľ ako organizátor súťaže povinnosť nahlásiť výhercu nepeňažnej výhry na daňový úrad? Ak áno, v akej forme?
Odpoveď
Zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zamestnanca, v prípade výhry súvisiacej s výkonom závislej činnosti (súťaž vyhlásená zamestnávateľom), je suma nepeňažnej výhry prevyšujúca 350 eur. Aj na výhru v rámci súťaže organizovanej zamestnávateľom sa uplatňuje ustanovenie § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov. Ak zamestnanec vyhrá nepeňažnú výhru v súťaži, ktorý vyhlásil zamestnávateľ (súvisí s výkonom závislej činnosti), potom sa tento príjem posudzuje ako príjem zo závislej činnosti, ktorý zdaní zamestnávateľ preddavkovým spôsobom v mesiaci vyplatenia (sumu prevyšujúcu 350 eur). Zamestnávateľ nemá povinnosť nahlasovať výhercu správcovi dane. Zamestnávateľ zahrnie zdaniteľnú sumu do úhrnu príjmov na riadok 1 potvrdenia o zdaniteľných príjmov.