Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zrušenie registrácie v priebehu kalendárneho štvrťroka, ak má platiteľ štvrťročné zdaňovacie obdobie

Zrušenie registrácie v priebehu kalendárneho štvrťroka, ak má platiteľ štvrťročné zdaňovacie obdobie

Otázka
Štvrťročnému platiteľovi DPH daňový úrad vydal rozhodnutie o zrušení registrácie a určil mu deň, kedy prestáva byť platiteľom dane -  28. február 2014. Dňa 18.03.2014 podal daňové priznanie a kontrolný výkaz, kde označil zdaň.obdobie  I. štvrťrok 2014.   Označil tieto podania daňový subjekt správne, keď v čase ich podania ešte nebol ukončený I.štvrťrok 2014?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Odpoveď
Platiteľovi dane, ktorý mal štvrťročné zdaňovacie obdobie, daňový úrad vydal rozhodnutie o zrušení registrácie pre DPH a v rozhodnutí mu určil 28. február 2014 ako deň, kedy prestáva byť platiteľom dane a zároveň mu tento deň končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie. Keďže prebiehajúcim zdaňovacím obdobím platiteľa dane bol kalendárny štvrťrok, potom v podanom daňovom priznaní musí byť vyznačené zdaňovacie obdobie "kalendárny štvrťrok", pričom toto zdaňovacie obdobie bolo ukončené v zmysle zákona o DPH skôr, a to dňom 28.2.2014. Rovnako to platí aj pre kontrolný výkaz. Z uvedeného vyplýva, že ak platiteľ dane podal dňa 18.3.2014 kontrolný výkaz, platí, že ho podal správne po skončení jeho prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia, ktoré skončilo 28.2.2014.