Zlúčenie spoločností

Otázka
Spoločnosť A sa zlúčila so spoločnosťou B, pričom bola o tom spísaná zmluva o zlúčení a notárska zápisnica. Spoločnosť A bola zrušená v obchodnom registri dňa 31.12.2014. Rozhodný deň bol určený 1.11.2014. Spoločnosť A bola štvrťročným platiteľom dane a spoločnosť B mesačným platiteľom dane. Spoločnosť B ako nástupnická spoločnosť sa pýta, ako  a za aké zdaňovacie obdobie má podať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz po zlúčení spoločností? Či má podať dve daňové priznania a dva kontrolné výkazy za každú spoločnosť zvlášť alebo iba jedno daňové priznania a jeden kontrolný výkaz za obe spoločnosti?

Odpoveď
Pri zlúčení spoločnosti dochádza k zániku jednej/viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. Právne účinky zlúčenia spoločnosti nastávajú zápisom do obchodného registra. Zápisom do obchodného registra o. i. prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti na nástupnícku spoločnosť a spoločnosť zanikajúca zlúčením  zaniká, t. j. stratí  postavenie samostatného právneho subjektu.  Podľa § 69 ods. 6 písm. d)  Obchodného zákonníka,  odo dňa určeného v dopyte ako „rozhodný deň“ sa úkony zanikajúcej spoločnosti považujú len z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti. „Rozhodný deň“ sa nevzťahuje na úkony spojené s uplatňovaním jednotlivých ustanovení zákona o DPH. Spoločnosť, ktorá zanikne bez likvidácie z dôvodu zlúčenia v súlade s Obchodným zákonníkom je do dňa zániku samostatným právnym subjektom. Tzv. „rozhodný deň“ neovplyvňuje podávanie daňových  priznaní na DPH. Pri podávaní daňových priznaní na DPH sa postupuje tak, ako do „rozhodného dňa“ a to až do zániku spoločnosti s výnimkou podania daňové priznania za tzv. posledné zdaňovacie obdobie zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom.  Až odo dňa zániku právnickej osoby bez likvidácie a prechodu jej obchodného imania na právneho nástupcu je právny nástupca jeden daňový subjekt  so svojou daňovou povinnosťou.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, spoločnosť B, ktorá sa stala právnym nástupcom po zlúčení spoločností A a B, podá pod svojim IČ DPH na svojom miestne príslušnom daňovom úrade jedno daňové priznanie a jeden kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie december 2014, v ktorom uvedie svoje zdaniteľné obchody a uplatňované práva na odpočítanie dane za december 2014 ako aj zdaniteľné obchody a uplatňované práva na odpočítanie dane vykonané od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 zaniknutej obchodnej spoločnosti A .