Spätné zrušenie registrácie

Otázka
Spoločnosť je v ČR v konkurze od 2.12.2013. Spoločnosť je registrovaná na Slovensku na daňovom úrade Bratislava ako štvrťročný platca DPH. Je možné zrušiť registráciu za platiteľa DPH spätne od 1.1.2014?
 
Odpoveď
Ak platiteľ skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane,  je povinný požiadať podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH o zrušenie registrácie. Daňový úrad o zrušení registrácie pre daň vydá rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého právnická alebo fyzická osoba  prestáva byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.  Daňový úrad nemôže rozhodnutím platiteľovi odňať práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia platiteľa so spätnou platnosťou, týmto postupom by došlo k porušeniu zásady právnej istoty a osoba, ktorej by bola zrušená registrácia spätne by si  nemohla splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH pri zrušení registrácie pre daň v zákonom stanovených lehotách.