Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Daňová povinnosť v poslednom zdaňovacom období

Daňová povinnosť v poslednom zdaňovacom období

Otázka
Platiteľ dane, fyzická osoba, nakúpil nehnuteľný majetok pozostávajúci z budovy a pozemkov od osoby, ktorá nebola platiteľom dane. Na budove bolo vykonané technické zhodnotenie v priebehu niekoľkých rokov pozostávajúce z prijatia služieb – stavebných prác a nákupu tovaru, z ktorých bola daň na vstupe odpočítaná. Technické zhodnotenie zvýšilo vstupnú cenu odpisovaného majetku, ktorý bol obchodným majetkom platiteľa dane a bolo použité na zdaňované plnenia na výstupe. Technické zhodnotenie spočívalo v dobudovaní prístavby budovy. Na uvedenú prístavbu bolo vydané stavebné povolenie a po ukončení dobudovania prístavby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Informácia o tom, kedy bola dobudovaná prístavba a zaradená do obchodného majetku, či bolo uplatňované plné odpočítanie dane z prijatých prác a nakúpeného tovaru, alebo či bola vykonaná úprava odpočítanej dane, nie je známa. Stavebné práce boli objednané od platiteľov dane (z ktorých bola zrejme v plnej miere odpočítaná daň) aj od neplatiteľov (bez odpočítania dane). Uvedené práce a tovary tvorili cenu prístavby. Toto tzv. technické zhodnotenie  zvyšovalo vstupnú cenu odpisovaného majetku, ktorý bol obchodným majetkom podnikateľa.
Platiteľ chce v roku 2023 ukončiť podnikanie, zrušiť registráciu pre daň a vysporiadať si svoje povinnosti v zmysle § 81 ods. 5 zákona o DPH. Otázkou platiteľa dane je, či sa nemá brať do úvahy celá zostatková hodnota nehnuteľnosti, ale len zostatková cena technického zhodnotenia majetku, pri ktorom bola daň odpočítaná? 


Odpoveď
Podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH vzniká v poslednom zdaňovacom období platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná... Daň sa vypočíta zo základu dane podľa § 22 ods. 5.  Z pozemkov a nehnuteľnosti nadobudnutých od neplatiteľa nevzniká v poslednom zdaňovacom období povinnosť odviesť daň. Majetok, ktorý tvorí prístavba, z ktorej vytvorenia vlastnou činnosťou daň bola odpočítaná, je základom dane zostatková cena majetku podľa osobitného predpisu (§ 25 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), keďže ide o odpisovaný majetok.
Na otázku povinného odvodu dane v poslednom zdaňovacom období zo zostatkovej ceny prístavby, z ktorej bola pri nadobúdaní odpočítavaná daň (zo stavebných prác a tovarov) uvádzame, že bude predmetom vysporiadania dane. Platí, že platiteľovi vzniká daňová povinnosť najviac do výšky odpočítanej dane. Vysporiadanie dane sa nebude týkať budovy a pozemkov nakúpených od neplatiteľa a rovnako stavebných prác a tovarov nadobudnutých od neplatiteľa pri  prístavbe. Vysporiadanie dane sa bude týkať majetku, do ktorého boli predmetné stavebné práce a nakúpené tovary zhmotnené pri zohľadnení opotrebenia prístavby alebo v prípade, že bola v minulých obdobiach vykonaná úprava odpočítanej dane, zohľadnia sa aj tieto skutočnosti. 

 

Dátum vydania stanoviska: 19.12.2023