Odpustenie vrátenia pôžičky

Otázka

Pýtate sa, či v prípade, ak obchodná spoločnosť poskytla fyzickej osobe nepodnikateľovi pôžičku, ktorú mu nakoniec odpustila, je možné pri odpustení dlhu vychádzať z ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) ZDP a príjem fyzickej osoby považovať za príjem z pôžičky, ktorý nie je predmetom dane z príjmov.

 

Odpoveď zo dňa 21.12.2020

Vo všeobecnosti platí, že predmetom dane z príjmov fyzickej osoby v súlade s § 2 písm. b) ZDP je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka.

Pôžička, ako taká, je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. b) ZDP príjmom vylúčeným z predmetu dane fyzickej osoby.

Pri odpustení splácania pôžičky, sa na účely zdanenia podľa zákona o dani z príjmov neposudzuje príjem, ktorým je pôžička, ale posudzuje sa príjem, ktorý plynie fyzickej osobe (dlžníkovi) z titulu odpustenia splácania pôžičky.

Posudzuje sa teda zdaniteľnosť príjmu zodpovedajúceho výške dlhu odpusteného dlžníkovi, pričom na tento príjem sa ustanovenie § 3 ods. 2 písm. b) ZDP neaplikuje. Pri kvalifikácii predmetného príjmu, z pohľadu jeho zdanenia daňou z príjmov fyzickej osoby, je nevyhnutné v prvom rade vyriešiť vecnú stránku jeho obsahu, a to v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. Podľa cit. ustanovenia pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.

Bez poznania všetkých skutočností rozhodujúcich pre posúdenie vecnej stránky obsahu takto dosiahnutého príjmu, v žiadnom prípade nie je možné automaticky prijať záver, že príjem, ktorý plynie daňovníkovi (dlžníkovi), ktorý je fyzickou osobou, z titulu odpustenia splácania pôžičky, nie je príjmom z činnosti tohto daňovníka a nie je ani príjmom z nakladania s jeho majetkom, t. j. nie je možné automaticky prijať záver, že v prípade takéhoto príjmu v nadväznosti na znenie ust. § 2 písm. b) ZDP nie je naplnený predmet dane z príjmov fyzickej osoby a účtovníctva