Príjem z prevodu reštitučného nároku

Otázka
Fyzická osoba, nepodnikateľ si v roku 2004 uplatnil reštitučný nárok podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 503/2003 Z. z.“), keďže bol jediným závetným dedičom osoby, ktorá v roku 1970 previedla pozemok na štát kúpnou zmluvou uzavretou v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
Na základe rozhodnutia bývalého pozemkového úradu mu bolo priznané právo na náhradu za predmetný pozemok. Daňovník zmluvou previedol práva vyplývajúce z rozhodnutia pozemkového úradu na tretiu osobu za odplatu. Je prijatá odplata za prevod práv vyplývajúcich z rozhodnutia pozemkového úradu predmetom dane z príjmov alebo je tento príjem od dane z príjmov oslobodený? Za predpokladu, že sú príjmy z prevodu práv na tretiu osobu predmetom dane z príjmov, môže si daňovník uplatniť daňový výdavok:
- vo výške sumy zaplatenej na základe rozhodnutia štátu titulom podľa § 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. (vrátenie pôvodne štátom zaplatenej kúpnej ceny za pozemky) alebo
- vo výške odplaty za právne služby preukázateľne zaplatené advokátovi za právne služby poskytnuté jednak v reštitučných konaniach a jednak v súvislosti s prevodom nárokov z reštitučných rozhodnutí na tretiu osobu?
 
Odpoveď
V súlade s § 9 ods. 1 písm. d) ZDP od dane z príjmov je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou.
 
V danom prípade oprávnená osoba nepredáva nehnuteľnosť ani hnuteľnú vec vydanú na základe tzv. reštitučných zákonov, ale prevádza právo na náhradu za pozemok, ktoré jej bolo priznané na základe rozhodnutia pozemkového úradu. Príjem z tohto prevodu teda nie je možné považovať za príjem oslobodený od dane fyzickej osoby. Ide o zdaniteľný príjem, ktorý patrí medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP. V súlade s § 8 ods. 2 ZDP sa predmetný zdaniteľný príjem zahŕňa do základu dane (čiastkového základu dane) znížený len o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za takéto výdavky je v uvedenom prípade možné podľa nášho názoru považovať výdavky preukázateľne zaplatené advokátovi za právne služby poskytnuté v reštitučných konaniach, ako aj v súvislosti s prevodom nárokov z reštitučných rozhodnutí na tretiu osobu.
 
V súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. oprávnená osoba je povinná po navrátení vlastníctva k pozemku zaplatiť štátu nedoplatok prídelovej ceny, za ktorú ju pôvodne získal. Suma zaplatená na základe rozhodnutia štátu titulom podľa predmetného ustanovenia (vrátenie pôvodne štátom zaplatenej kúpnej ceny za pozemok) nie je výdavkom na dosiahnutie príjmu z prevodu práva a z uvedeného dôvodu o tento výdavok si daňovník nemôže znížiť dosiahnuté zdaniteľné príjmy.