Zahrňovanie DPH do základu dane zaplatenej cez MOSS

Otázka

Fyzická osoba s príjmami z podnikania poskytuje elektronické služby definované v § 68 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“) odberateľom v členských krajinách Európskej únie. Z tohto dôvodu sa registrovala podľa § 7a ZDPH a vzniká jej povinnosť odvádzať DPH jednotlivým členským štátom EÚ prostredníctvom systému MOSS. Zo sumy tržieb dosiahnutých v príslušnom kalendárnom štvrťroku spätne vypočíta základ DPH a DPH, ktorú odvedie príslušnému členskému štátu spotreby prostredníctvom finančnej správy SR. Otázkou je, ako sa na účely dane z príjmov posudzuje táto zaplatená DPH.

 

Odpoveď zo dňa 2.6.2016

V zmysle § 64a ZDPH na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej meny na eurá, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane, obsah faktúry, zdaňovacie obdobie, splatnosť dane a postup pri úprave odpočítanej dane sa vzťahujú § 15, 19, 22, 25, 26, 49, 50, 53, 55, 74, 77, 78 a príloha č. 1 ZDPH, ak ustanovenia § 65 až 68d ZDPH o uplatňovaní osobitných úprav neustanovujú inak. Osobitnú úpravu uplatňovania DPH pre elektronické služby definované v § 68 ZDPH, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby, upravuje § 68b ZDPH. Toto ustanovenie neupravuje vznik daňovej povinnosti na DPH (ďalej len „daňová povinnosť“), tzn. daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

V nadväznosti na uvedené, fyzická osoba - účtovná jednotka účtuje o skutočnostiach súvisiacich s DPH ako pri bežnom dodaní služieb, pri ktorých vzniká daňová povinnosť v zmysle ustanovení ZDPH.

Ak účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je povinná dodržiavať opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“). V zmysle § 74 ods. 1 postupov účtovania v PÚ sa v súvislosti s účtovaním výnosov DPH účtuje v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty. Tzn. DPH nie je súčasťou tržieb z predaja služieb, ktoré sú účtované v deň dodania služieb do výnosov, ale účtuje sa v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty (účtovný zápis MD 311 / D 602,343).

Obdobne sa postupuje aj v sústave jednoduchého účtovníctva, tzn. DPH nie je súčasťou príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov, ale v peňažnom denníku sa účtuje ako príjem nezahrnovaný do základu dane z príjmov. Skutočnosť, že zdaniteľná osoba je v zmysle ZDPH povinná podať daňové priznanie k DPH za každý kalendárny štvrťrok, nemá vplyv na účtovanie vyššie uvedenej daňovej povinnosti.

Platba DPH vyplývajúca z daňového priznania k DPH je úhradou už zaúčtovaného záväzku vzniknutého z titulu daňovej povinnosti z jednotlivých dodaných služieb.

V súlade s § 17 ods. 1 ZDP pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho

v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia, resp. u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 ZDP, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. ZDP osobitne neupravuje zahŕňanie DPH odvádzanej jednotlivým členským štátom EÚ prostredníctvom systému MOSS do základu dane. Daňovník bude pri vyčíslení základu dane vychádzať z ust. § 17 ods. 1 ZDP a DPH odvádzanú jednotlivým členským štátom EÚ prostredníctvom systému MOSS zahrnie do základu dane tak, ako je o nej účtované.