Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Predmet dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dar poskytnutý v súvislosti s príjmom z prenájmu nehnuteľnosti

Dar poskytnutý v súvislosti s príjmom z prenájmu nehnuteľnosti

Otázka

FO bola vlastníkom nehnuteľností (budovy, priľahlého pozemku a pozemku pod budovou) v podiele 4/5 od októbra 2012, kedy ju nadobudla darovaním v priamom rade – od otca. 1/5 predmetných nehnuteľností ostala vo vlastníctve otca. Od 01. 01. 2013 začali vlastníci nehnuteľností (otec a syn) tieto nehnuteľnosti prenajímať a poberať príjmy podliehajúce dani podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. V júli 2013 otec daroval synovi aj poslednú 1/5 nehnuteľností.
Keďže podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov predmetom dane sú dary poskytnuté v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 zákona, vzniká otázka, či sa považuje dar u fyzickej osoby, ktorá získala nehnuteľnosti darovaním a ktorá ich začala používať na dosahovanie príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona, za zdaniteľný príjem podliehajúci dani. Aplikuje sa v tomto prípade postup uvedený v Usmernení MF SR k zákonu č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov k niektorým problematickým oblastiam pri posudzovaní vyčíslenia výšky základu dane z príjmov uverejnenom v FS č. 5/2005? Je potrebné uviesť, že obdarovaný darované nehnuteľnosti nezaradí do obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov z prenájmu. Podlieha dani z príjmov už nadobudnutie nehnuteľností v roku 2012 v podiele 4/5, ktoré sa až následne začali prenajímať, alebo až nadobudnutie nehnuteľností darom v podiele 1/5, teda dar, ktorý bol poskytnutý počas doby prenájmu v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov? Za predpokladu, že darovaná nehnuteľnosť bude u obdarovaného predmetom dane v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 písm. a) zákona, vzniká tiež otázka v akej výške (hodnote) tento dar u obdarovaného podlieha zdaneniu.
 

Odpoveď zo dňa 25.7.2014
V súlade s § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len„nehnuteľnosť“) okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 zákona.
V nadväznosti na legislatívnu skratku „nehnuteľnosť“ ustanovenú v § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sa za nehnuteľnosť považuje aj časť nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť v podiele 4/5 získal obdarovaný v čase, keď nehnuteľnosť nebola prenajímaná. Tento nepeňažný príjem získaný darom nie je predmetom dane z príjmov z dôvodu, že sa nejedná o dar súvisiaci s výkonom činností podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Zvyšnú časť nehnuteľnosti v podiele 1/5 získal obdarovaný v čase, kedy nehnuteľnosť (ako celok) bola prenajímaná a z uvedeného dôvodu časť nehnuteľnosti v podiele 1/5 je predmetom dane z príjmov v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) zákona. Pri zdaňovaní nepeňažného príjmu získaného darovaním je potrebné postupovať podľa ôsmeho bodu Usmernenia MF SR k zákonu č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov k niektorým problematickým oblastiam pri posudzovaní vyčíslenia výšky základu dane z príjmov uverejnenom vo FS č. 5/2005, t. j. ak daňovník dostal dar, ktorý je hmotným majetkom, hodnotu daru zahrnie do základu dane postupne vo výške odpisov darovaného majetku.