Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie dane > Platenie dane za rok 2023, ak daňovníkovi nebolo oznámené číslo účtu

Platenie dane za rok 2023, ak daňovníkovi nebolo oznámené číslo účtu

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov nebolo oznámené správcom dane jeho číslo účtu, je povinný daň zaplatiť v lehote do 8 dní od doručenia oznámenia o čísle účtu, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Rovnaký postup sa použije aj v prípade, ak za osobu, ktorá nemá do termínu na podanie daňového priznania správcom dane oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, podáva daňové priznanie dedič.

Ak daňovník (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) je platiteľom dane z nepeňažných plnení poskytnutých od "držiteľa" a nemá pridelené číslo účtu správcu dane, je povinný oznámiť správcovi dane začatie poberania týchto nepeňažných plnení do 15 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal. Tento platiteľ dane, ktorému do lehoty na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný odviesť daň správcovi dane v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Číslo účtu doručené daňovníkovi po lehote na podanie daňového priznania
Daňovník podá daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2023 dňa 27.3.2024. Do 31.3.2024, resp. do 2.4.2024 mu nebude správcom dane oznámené jeho číslo účtu. Oznámenie o čísle účtu mu daňový úrad doručí až 13.5.2024. Ako má daň vypočítanú v daňovom priznaní zaplatiť?
Odpoveď
Daňovník bude povinný daň zaplatiť až po obdržaní oznámenia daňového úradu, a to v lehote do 8 dní, teda dňom splatnosti dane bude 21.5.2024.

Otázka č. 2 – Číslo účtu doručené v lehote na podanie daňového priznania
Daňovník podá daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2023 dňa 22.1.2024. Dňa 15.3.2024 obdrží z daňového úradu oznámenie o jeho čísle účtu. Dokedy je povinný daň zaplatiť?
Odpoveď
Keďže daňovníkovi bude doručené jeho číslo účtu ešte v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023 (teda do 2.4.2024), bude povinný daň z príjmov vypočítanú v daňovom priznaní zaplatiť najneskôr 2.4.2024.

Otázka č. 3 - Platenie dane pri podaní daňového priznania v predĺženej lehote
Daňovník podá v marci 2024 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 do 30.6.2024. V akej lehote je povinný túto daň zaplatiť?
Odpoveď
Ak daňovníkovi nebude správcom dane oznámené jeho číslo účtu do 30.6.2024, resp. do 1.7.2024, nakoľko 30. jún 2024 pripadne na nedeľu, vznikne mu povinnosť zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní v lehote do 8 dní odo dňa obdržania oznámenia o čísle účtu.