Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie dane > Platba dane poštovým poukazom

Platba dane poštovým poukazom

Daň, ako aj preddavok na daň, možno uhradiť aj v hotovosti poštovým poukazom (šekom). Pri platbe šekom je potrebné použiť poštovú poukážku RI (číslo účtu IBAN), ktorou je platba poukázaná na účet správcu dane vedený v Štátnej pokladnici. Na platbu dane nemožno použiť poštovú poukážku H, ktorou sa platba poukazuje na meno prijímateľa. Na poštovej poukážke typu RI (číslo účtu IBAN) je potrebné uviesť:
- adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ul. č 63, 974 01 Banská Bystrica
- odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu daňovníka
- číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza,
- variabilný symbol platby
- sumu platby v eurách a eurocentoch
- informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné

Číslo účtu Štátnej pokladnice sa skladá:
  • z predčíslia označujúceho druh dane
  • zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt
  • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180.
Predčíslia účtov
1. Ak sa platí daň z príjmov z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR), použije sa predčíslie účtu 500208, a to bez ohľadu na typ daňového priznania, či sa jedná o tlačivo typu A alebo B.
2. Pre platbu dane z príjmov fyzických osôb nerezidentov SR zo zdrojov na území SR sa použije predčíslie účtu 500216.
3. Ak sa platí daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, použije sa predčíslie účtu 500267.
4. Na zabezpečenie dane na DPFO podľa § 44 zákona o dani z príjmov sa použije predčíslie účtu 501120.
5. Na zabezpečenie dane na DPPO podľa § 44 zákona o dani z príjmov sa použije predčíslie účtu 501139.
 
Základné číslo účtu je vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňový subjekt. Toto číslo účtu daňovníkovi posiela daňový úrad.
Od 1.2.2016 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je možné použiť generátor https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html
 
Variabilné symboly
Pri platbe dane je potrebné uvádzať aj variabilný symbol, ktorý sa skladá z 10 číslic. Prvé 4 číslice označujú druh platby dane a ďalších 6 číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva. Na označenie druhu platby sa použije:
  • ak sa platí preddavok na daň, tak 1100
  • ak sa platí daň z príjmov z podaného daňového priznania, tak 1700
  • ak sa platí daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona, tak 1700
  • ak sa jedná o zabezpečenie dane podľa § 44 zákona, tak 1100
Pri platbe preddavkov na daň z príjmov splatných v roku 2022 môže daňovník použiť aj variabilný symbol 1100002022.