Kedy sa daň neplatí

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak
  • za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur, alebo
  • celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo za rok 2022 predstavuje sumu 2 289,63 eura. Za rok 2021 táto suma predstavovala 2 255,72 eura.
Uvedené neplatí v prípade, ak daňovník uplatňuje daňový bonus, ak sa daň vyberá zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavky na zabezpečenie dane.
Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.
 
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 (t. j. z nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od "držiteľa") sa za rok 2021 neplatí, ak nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za príslušný kalendárny rok nepresiahne 40 eur.
 
 
FAQ

Otázka č. 1 – Daň nepresiahne 17 eur
Fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022, v ktorom vypočíta daňovú povinnosť v sume 10 eur. Je povinná túto sumu dane zaplatiť?
Odpoveď
Nakoľko daň nepresiahla 17 eur, fyzickej osobe nevzniká povinnosť daň uvedenú v daňovom priznaní zaplatiť. 
 
Otázka č. 2 - Daň presiahne 17 eur
Fyzická osoba dosiahne v roku 2022 zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 289,63 eura a podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022. V tomto daňovom priznaní vypočíta daňovú povinnosť v sume 22 eur. Je povinná túto sumu dane zaplatiť?
Odpoveď
Keďže daňová povinnosť presiahla 17 eur, daňovník je povinný túto sumu uhradiť.

Otázka č. 3 – Daň na úhradu nepresiahne 5 eur
Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022, v ktorom vypočíta daň na úhradu sume 3 eurá. Je povinný túto sumu 3 eurá aj zaplatiť?
Odpoveď
Keďže daň na úhradu nepresiahla 5 eur, daňovníkovi nevzniká povinnosť daň na úhradu v sume 3 eurá zaplatiť.
 
Otázka č. 4 - Daň vyberaná zrážkou z nepeňažných plnení od "držiteľa" dosiahnutých v roku 2022
Lekár ako zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dosiahne v roku 2022 nepeňažné plnenia od farmaceutických spoločností v celkovej výške 38 eur. Je povinný z týchto plnení odviesť daň zrážkou?
Odpoveď
Keďže nepeňažné plnenie za rok 2022 nepresiahne sumu 40 eur, lekárovi nevznikne povinnosť zaplatiť daň z týchto nepeňažných plnení a nevznikne mu ani povinnosť podať správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.