Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie dane > Platba dane bezhotovostným prevodom z bankového účtu

Platba dane bezhotovostným prevodom z bankového účtu

Platbu dane alebo preddavku na daň bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je daňový úrad, je potrebné označiť podľa vyhlášky MF SR č. 378/2011 o označovaní platby dane v znení neskorších doplnkov 
- číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
- číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu príslušným správcom dane,
- variabilným symbolom,
- sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
- informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

 
Daň (preddavok na daň) sa platí na účet Štátnej pokladnice. Číslo účtu sa skladá:
  • z predčíslia označujúceho druh dane
  • zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt
  • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180
 
Predčíslia účtu:
Ak sa platí daň z príjmov z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR), použije sa predčíslie účtu 500208 bez ohľadu na typ daňového priznania, či sa jedná o tlačivo typu A alebo B.
Pri platení dane z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR sa použije predčíslie účtu 500216.
Ak sa platí daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, použije sa predčíslie účtu 500267.
Ak platí zamestnávateľ preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, použije predčíslie účtu 500259.
Na zabezpečenie dane na DPFO podľa § 44 zákona o dani z príjmov sa použije predčíslie účtu 501120.
Na zabezpečenie dane na DPPO podľa § 44 zákona o dani z príjmov sa použije predčíslie účtu 501139.

Základné číslo účtu je vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňový subjekt. Toto číslo účtu daňovníkovi posiela daňový úrad.
Od 1.2.2016 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je možné použiť generátor https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html
 
Variabilné symboly:
Pri platbe dane je potrebné uvádzať aj variabilný symbol, ktorý sa skladá z 10 číslic. Prvé 4 číslice označujú druh platby dane a ďalších 6 číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva. Na označenie druhu platby sa použije:
  • ak sa platí preddavok na daň, tak 1100
  • ak sa platí daň z príjmov z podaného daňového priznania, tak 1700
  • ak sa platí daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona, tak 1700
  • ak sa jedná o zabezpečenie dane podľa § 44 zákona, tak 1100
Pri platbe preddavkov na daň z príjmov môže daňovník počas roka 2024 použiť aj variabilný symbol 1100002024, ktorý je výhodný hlavne pri zadaní trvalého príkazu na úhradu preddavkov na daň splatných v roku 2024.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Zaplatenie preddavku na daň
Aké číslo účtu použije daňovník na úhradu štvrťročného preddavku na daň z príjmov na III. štvrťrok 2024 a aký použije variabilný symbol?
Odpoveď
Daňovník uhradí platbu preddavku na daň na číslo účtu 500208-základné číslo účtu daňovníka-8180, ktoré vygeneruje do formátu IBAN. Variabilný symbol bude 1100432024. Daňovník môže použiť aj variabilný symbol 1100002024.

Otázka č. 2 – Platenie dane z príjmov
Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023. Aké číslo účtu použije na platbu dane a aký variabilný symbol?
Odpoveď
Daňovník zaplatí daň na číslo účtu 500208-základné číslo účtu daňovníka-8180, ktoré vygeneruje do formátu IBAN. Variabilný symbol bude 1700992023

Otázka č. 3 - Platenie dane zrážkou z nepeňažných plnení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Lekár dosiahol v roku 2023 nepeňažné plnenia od farmaceutických spoločností, z ktorých je povinný odviesť daň zrážkou v lehote do 31.3.2024. Aké číslo účtu použije na túto platbu zrážkovej dane a aký použije variabilný symbol?
Odpoveď
Lekár zaplatí daň na číslo účtu 500267-základné číslo účtu daňovníka-8180, ktoré vygeneruje do formátu IBAN. Platbu označí variabilným symbolom 1700992023