Vrátenie príjmu na základe dobropisu u dodávateľa

Otázka

Daňovník s príjmami z podnikania uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP a vedie evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach. V roku 2014 dosiahol príjmy z podnikania, ktoré priznal a zdanil prostredníctvom podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014. V roku 2015 na základe reklamácií odberateľov vystavil dobropisy k faktúram vyhotoveným v roku 2014 a odberateľom v roku 2015 vrátil dobropisované sumy. Ako má daňovník postupovať pri zisťovaní základu dane za zdaňovacie obdobie 2015, či:

- má povinnosť o vrátený príjem v súvislosti s dobropisovaním tržieb znížiť príjmy z podnikania dosiahnuté v roku 2015 (môže nastať situácia, že príjem z podnikania v roku 2015 nebude postačovať na dobropisované sumy faktúr z roku 2014), alebo

- sa má dobropisovaná suma prejaviť zvýšením výdavkov, čo by pri uplatnení paušálnych výdavkov znamenalo zníženie základu dane uplatnením vyšších paušálnych výdavkov vypočítaných z neznížených príjmov.

 

Odpoveď zo dňa 7.4.2016

Dobropis predstavuje opravný doklad, ktorým sa v určitých prípadoch (napr. pri reklamácii) opraví pôvodná faktúra.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP, vedie počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, t. j. evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a o zásobách a pohľadávkach. Ak daňovník uplatní výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa odsekov 1 a 2 citovaného ustanovenia, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Podľa ust. § 32 ods. 12 ZDP ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9 ZDP) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9 ZDP). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § 6 až 8 ZDP.

Vzhľadom na charakter dobropisu, ako opravného dokladu, ktorým sa opravuje pôvodná faktúra, uhradená dobropisovaná suma predstavuje pre daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP, vrátenie príjmu, ktoré daňovník zaeviduje v evidencii podľa § 6 ods. 10 ZDP ako zníženie príjmov, pričom daňovník uplatní postup podľa § 32 ods. 12 ZDP poslednej vety.