Prepočet pohľadávok v cudzej mene

Otázka

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov (ďalej len „paušálne výdavky“), vystavuje zahraničným obchodným partnerom faktúry v cudzej mene.

Akým kurzom má prepočítať uvedené pohľadávky, aby ich zaevidoval do evidencie pohľadávok a či v prípade skončenia podnikania pri úprave základu dane podľa § 17 ods. 8 písm. c) zákona o dani z príjmov (ZDP)  môže prepočítať hodnotu pohľadávky v cudzej mene kurzom stanoveným v § 31 ods. 2 písm. a) ZDP vzťahujúcim sa na prepočet príjmov?

 

Odpoveď zo dňa 16.3.2018

V súlade s § 6 ods. 10 ZDP daňovník počas uplatňovania paušálnych výdavkov je povinný viesť evidenciu v rozsahu podľa odseku 11 písm. a) a d), čo je evidencia o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov [§ 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.] a evidencia o zásobách a pohľadávkach.

Spôsob prepočtu cudzej meny na eurá je na účely ZDP uvedený v § 31 cit. zákona. Pre daňovníka, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, spôsob prepočtu cudzej meny na eurá - pokiaľ ide o príjmy [ktoré tento daňovník eviduje podľa § 6 ods. 11 písm. a) ZDP], vyplýva z ust. § 31 ods. 2 písm. a) ZDP.

Uvedený spôsob prepočtu sa použije pri inkase pohľadávky vyjadrenej v cudzej mene, pričom dosiahnutý príjem sa zaeviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. a) ZDP. Ak daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, skončí podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, je v súlade s ust. § 17 ods. 8 písm. c) ZDP v zdaňovacom období, v ktorom došlo k skončeniu podnikania alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, povinný upraviť – zvýšiť základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok [s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) ZDP]. Predmetné položky sú položkami, ktoré zvyšujú základ dane daňovníka a vychádzajúc z poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B sú súčasťou príjmov tohto daňovníka uvádzaných v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. a) ZDP. V nadväznosti na uvedené, aj pri uplatňovaní § 17 ods. 8 písm. c) ZDP, pokiaľ ide o úpravu základu dane o výšku pohľadávky, ktorá bola pri jej vzniku vyjadrená v cudzej mene, sa pri prepočte cudzej meny na eurá uplatní postup uvedený v ust. § 31 ods. 2 písm. a) ZDP.

Spôsob, akým daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, ocení pohľadávku vyjadrenú pri jej vzniku v cudzej mene kvôli jej zaevidovaniu v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. c) v ZDP, upravený nie je. Odporúčame preto pri ocenení takejto pohľadávky, na účely jej zaevidovania v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. d) ZDP postupovať tak, ako postupuje daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva pri zaúčtovaní takejto pohľadávky v knihe pohľadávok a záväzkov. Následne, pri inkase takejto pohľadávky, resp. pri uplatnení postupu podľa § 17 ods. 8 písm. c) ZDP, odporúčame, aby daňovník v evidencii o pohľadávkach podľa § 6 ods. 11 písm. d) ZDP zaevidoval aj rozdiel, ktorý vznikol medzi prvotne zaevidovanou sumou a sumou pri inkase takejto pohľadávky, resp. pri uplatnení § 17 ods. 8 písm. c) ZDP, z dôvodu použitia rôznych prepočítacích kurzov. V nadväznosti na uvedené je potrebné, aby daňovník v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. d) ZDP evidoval pohľadávky vyjadrené pri ich vzniku v cudzej mene tak v tejto cudzej mene ako aj v eurách.