Prijatie príjmu na základe dobropisu u odberateľa

Otázka

1. Daňovník viedol v roku 2016 daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, ale v roku 2017 prešiel na paušálne výdavky. Dodávateľ mu vystavil v roku 2017 dobropisy na tovar nakúpený v roku 2016. Považuje sa tento dobropis  u daňovníka za zdaniteľný príjem v roku 2017?
2. Daňovník uplatňoval paušálne výdavky aj v roku 2016, a aj v roku 2017. V roku 2017 mu dodávateľ vystavil dobropis na tovar nakúpený v roku 2016. Je príjem, ktorý obdržal daňovník od dodávateľa tovaru za vrátenie časti ceny tovaru na základe vystaveného dobropisu,  zdaniteľným príjmom v roku 2017, alebo tento príjem vôbec neovplyvní výšku zdaniteľných príjmov v roku 2017?

Odpoveď zo dňa 9.3.2018

Dobropis predstavuje opravný doklad, ktorým sa v určitých prípadoch opraví pôvodná faktúra. Sumy, ktoré vo Vami uvedených prípadoch prijali daňovníci od dodávateľov v roku 2017 na základe dobropisov na tovar nakúpený v roku 2016, predstavuje pre príjemcov, vzhľadom na charakter dobropisu, vrátenie časti uhradených výdavkov. Z uvedeného dôvodu dobropisované sumy, ktoré daňovníci prijali v roku 2017, podľa nášho názoru nie
sú pre ich príjemcov zdaniteľnými príjmami, ale predstavujú zníženie nimi vynaložených výdavkov.

V roku 2017, v ktorom daňovníci dobropisované sumy od dodávateľov prijali, uplatňujú výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP. Výška týchto výdavkov je ustanovená v § 6 ods. 10 ZDP, z ktorého súčasne vyplýva, že v sumách predmetných výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Z cit. ustanovenia pre daňovníka uplatňujúceho výdavky týmto spôsobom nevyplýva povinnosť v prípadoch, ktoré ste uviedli, upraviť (znížiť) sumu tzv. paušálnych výdavkov.