Úprava základu dane pri vyradení zásob

Otázka
Daňovník – fyzická osoba, ktorá uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, vyradí v roku 2018 zásoby z evidencie zásob z dôvodu ich použitia na osobnú potrebu. Tieto zásoby boli obstarané ešte v období do 31.12.2017.  Akým spôsobom má daňovník upraviť základ dane za rok 2018
- má zvýšiť zdaniteľné príjmy o hodnotu vyradených zásob a z takto zvýšených príjmov uplatniť paušálne výdavky, alebo
- má vykonať úpravu základu dane o hodnotu vyradených zásob cez položky zvyšujúce základ dane v daňovom priznaní

Odpoveď zo dňa 11.3.2019
Ak daňovník, ktorý spĺňa podmienky na uplatnenie výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov (ZDP), uplatní výdavky podľa tohto ustanovenia, potom v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré si daňovník uplatní podľa ustanovených podmienok. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP.

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZDP vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP alebo podľa § 6 ods. 11 ZDP, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Podľa § 17 ods. 2 písm. a) ZDP sa pri zisťovaní základu dane tento rozdiel zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa ZDP zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške. Daňovými výdavkami nie sú napr. výdavky (náklady) na osobnú potrebu daňovníka [§ 21 ods. 1 písm. i) ZDP] a ani výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru [§ 21 ods. 2 písm. n) ZDP], a to za podmienok ustanovených v ZDP.

V prípade, ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP, súčasťou týchto výdavkov sú aj daňové výdavky na obstaranie zásob, ktoré majú byť spotrebované v súvislosti s dosahovaním zdaniteľných príjmov daňovníka podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Stav nespotrebovaných zásob na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci zdaňovacieho obdobia uvádza daňovník v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (ďalej len „DP“) v tabuľke č. 1b.

Ak daňovník, ktorý uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP, skončí podnikanie (§ 6 ods. 1 ZDP) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 6 ods. 2 ZDP), potom v súlade so znením § 17 ods. 8 ZDP je povinný upraviť základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, a to v zdaňovacom období, v ktorom došlo ku skončeniu podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ak pred skončením podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti dôjde k vyradeniu zásob, ktoré daňovník použije na súkromné účely, je daňovník povinný upraviť základ dane o cenu takto spotrebovaných zásob v zdaňovacom období, v ktorom táto skutočnosť nastala. Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP, v zdaňovacom období, v ktorom táto situácia nastala, zníži stav zásob v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. d) ZDP (stav zásob na konci zdaňovacieho obdobia uvedie v tabuľke č. 1b DP) a úpravu základu dane vykoná v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. a) ZDP, t. j. o cenu zásob vyradených na súkromné účely zvýši úhrn zdaniteľných príjmov dosiahnutých za celé príslušné zdaňovacie obdobie, pričom takto upravenú sumu príjmov uvedie v tabuľke č. 1 v príslušnom riadku DP v stĺpci príjmov.