Úvod > Daňový poriadok > Platby > Platenie dane v splátkach (odklad)

Platenie dane v splátkach (odklad)

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach, ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa daňového poriadku alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka. Daňový subjekt spolu so žiadosťou predloží aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie, pričom povinnosť predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. V žiadosti môže daňový subjekt navrhnúť výšku splátok, a však pre správcu dane nie je návrh záväzný.
 
Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane, pričom ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahne 10%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB použije ročná úroková sadzba 10%. Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach.
 
Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach na základe žiadosti daňového subjektu podlieha správnemu poplatku vo výške 9, 50  eura.  
 
FAQ
 
Otázka č.1 - odklad platenia dane
Spoločnosť XY, s.r.o. (zdaňovacie obdobie je kalendárny rok) si oznámením podaným správcovi dane predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2013 o tri kalendárne mesiace (koniec lehoty uplynie 30.6.2014). V tej istej lehote je spoločnosť povinná zaplatiť aj daň. Finančná situácia spoločnosti sa zhoršila a spoločnosť po vypracovaní daňového priznania zistila, že nebude môcť daň zaplatiť v lehote jej splatnosti. Preto správcovi dane predložila písomnú žiadosť o odklad platenia dane o štyri mesiace (s uvedením podrobných dôvodov, vypracovala a správcovi dane predložila podrobnú analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie, doložila k nej prílohy a k žiadosti priložila kolky v sume 9,50 eur.
Odpoveď
Správca dane žiadosti spoločnosti XY, s.r.o. vyhovel a povolil jej odklad platenia dane o štyri mesiace (koniec lehoty pripadne na 31.10.2014), o čom spoločnosti zaslal rozhodnutie. Finančná situácia spoločnosti sa však zlepšila skôr ako spoločnosť pri podaní žiadosti očakávala, a preto aj daň zaplatila skôr a to 31.7.2014. Správca dane úrok vypočíta a spoločnosti XY, s.r.o. ho vyrubí za dobu  31 dní.
 
Príklad č. 2 - výpočet úroku z odloženej sumy, ak daňový subjekt dodrží termíny a výšky splátok)
Daňový subjekt podal v januári 2015 žiadosť o platenie dane 3 000 eur v splátkach, ako správca dane vypočíta úrok z odloženej sumy ?
Odpoveď
Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu povolil zaplatiť daňový nedoplatok vzniknutý 31.1.2015 vo výške 3 000 eur v 3 splátkach. Rozhodnutie o povolení splátok bolo daňovému subjektu doručené 24.2.2015.
 
Platenie daňového nedoplatku v splátkach bolo povolené od dňa doručenia rozhodnutia o povolení splátok, t. j. v danom prípade od 24.2. 2015. Daňový subjekt termíny a výšky splátok dodržal. Splátky boli určené nasledovne:
1 000 eur do 30.6.2015
1 000 eur do 30.9.2915
1 000 eur do 31.12.2015
- suma daňového nedoplatku 3 000 eur
- výpočet úroku zo sumy 1. splátky 1000 x 10% x 127 dní / 365
- výpočet úroku zo sumy 2. splátky 1000 x 10 % x 219 dní / 365
- výpočet úroku zo sumy 3. splátky 1000 x 10% x 311 dní / 365
 
Spolu úrok z odloženej sumy – súčet súm z jednotlivých výpočtov.
 
V uvedenom prípade správca dane zároveň vyrubí úrok podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku za obdobie od dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane do 23. 2.2015, pretože do doučenia rozhodnutia o povolení splátok bol daňový subjekt v omeškaní.
 
Príklad č. 3 -  Povolenie ďalšieho odkladu platenia dane
Daňový subjekt mal povolený odklad platenia daňového nedoplatku na dani z príjmov do 30.6.2013. Daňový subjekt dodržal dobu odkladu a daňový nedoplatok uhradil. Dňa 20.6.2014 doručil správcovi dane žiadosť o povolenie zaplatiť DPH za máj 2014 v splátkach, čo je ešte pred uplynutím jedného roka odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o odklade určený ako deň, keď daň má byť zaplatená. Môže správca dane povoliť odklad platenia dane na DPH ?
Odpoveď
Správca dane o žiadosti rozhodoval v lehote na rozhodnutie a to 15.7.2014, t. j. v čase, keď už uplynul viac ako jeden rok odo dňa, ktorý bol poslednom rozhodnutí o povolení odkladu určený ako deň, keď daň mala byť zaplatená Správca dane na základe analýzy finančnej a ekonomickej situácie a po zabezpečení dlžnej sumy záložným právom tejto žiadosti vyhovel.