Úvod > DPH > Sadzba dane > Stanoviská Finančneho riaditeľstva SR > Úprava colného sadzobníka

Úprava colného sadzobníka

Otázka: 
V prílohe č.7 zákona o DPH je uvedený kód colného sadzobníka 38220000. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2022 už neexistuje tento kód, pretože sa presnejšie špecifikoval a vzniklo z neho 5 kódov, otázkou subjektu je, či automaticky na všetky novovzniknuté kódy (3822 1100,1200,1300, 1900 a 9000) sa uplatní sadzba DPH vo výške 10 %?
 
Odpoveď:
Vykonávacími nariadeniami č. 2020/2159 z 16.12.2020 a č. 2021/1832 z 12.10.2021 došlo k úpravám niektorých položiek colného sadzobníka (vrátane prílohy Taric) aj v súvislosti s bojom proti pandémii, a konkrétne aj položky 3822 00 00 a to s cieľom zaistiť lepšie monitorovanie obchodných tokov určitého tovaru ako sú tvárové masky a diagnostické reagenciá a diagnostické súpravy, preto k 1.1.2022 došlo k úprave uvedenej položky a k bližšiemu určeniu niektorých podpoložiek. Na sadzbu dane uvedené zmeny nemajú vplyv.

 

Dátum vydania stanoviska: 18.2.2022