Stravovanie zamestnancov v roku 2022

Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov, ak sú poskytnuté za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ  povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať
- svoje vlastné stravovacie zariadenia
- stravovacie zariadenia iných zamestnávateľov, alebo
- môžu zabezpečiť stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.
 
Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný od 1.3.2021 umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky, alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.
 
Výška príspevku na stravovanie musí zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo predstavuje do 30.4.2022 maximálny príspevok v sume 2,81 eura (t. j. 55 % zo sumy 5,10 eura), od 1.5.2022 maximálny príspevok v sume 3,30 eura (t. j. 55 % zo sumy 6 eur) a od 1.9.2022 maximálny príspevok v sume 3,52 eura (t. j. 55 % zo sumy 6,40 eura). 
 
Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravovacích poukážokhodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, teda hodnota stravovacej poukážky musí byť do 30.4.2022 minimálne 3,83 eura, od 1.5.2022 minimálne 4,50 eura,  od 1.9.2022 minimálne 4,80 eura. eura.
 
Ak zamestnávateľ pri pracovnej zmene, ktorá trvá viac ako 11 hodín, poskytne zamestnancom ďalšie teplé hlavné jedlo, potom je povinný prispievať aj na toto jedlo.
 
Nad rámec príspevkov zamestnávateľa podľa  Zákonníka práce môže prispievať zamestnávateľ na stravu zamestnancov aj zo sociálneho fondu, ktorého použitie upravuje  zákon o sociálnom fonde. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, táto sa dohodne v kolektívnej zmluve a ak nie je uzavretá, o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhodne zamestnávateľ. Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu, samotné vyplatenie príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov nie je výdavkom zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce v týchto prípadoch:

  • ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo 
  • ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, alebo
  • ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, alebo
  • ak ide o zamestnanca  pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie takéhoto zamestnanca bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.
Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce), je povinný od 1.3.2021 umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky, alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. 
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Nákup stravných lístkov pre zamestnancov
Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva nakupuje stravné lístky pre svojich zamestnancov v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Hodnota stravy je 4,90 eura. Akú sumu príspevku si môže účtovať do daňových nákladov?
Odpoveď
Daňovým výdavkom je suma príspevku, ktorý zamestnávateľ poskytuje na stravovanie zamestnancov, najviac však vo výške 55 %  zo sumy stravného určeného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo do 30.4.2022 predstavuje najviac 2,81 eura, od 1.5.2022 najviac 3,30 eura na jedno jedlo a od 1.9.2022 najviac 3,52 eura na jedno jedlo.

Otázka č. 2 - Nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov
Podnikateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom sprostredkovateľa a nakupuje pre nich stravovacie poukážky v hodnote 4,50 eura za jednu poukážku. Akú sumu z tejto poukážky si môže zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Daňovým výdavkom na nákup jednej stravovacej poukážky na stravovanie zamestnanca v období do 30.4.2022 môže byť maximálne suma 2,81 eura (čo je 55 % z hodnoty stravného 5,10 eura), od 1.5.2022 suma 3,30 eura (čo je 55 % z hodnoty stravného 6 eur) a od 1.9.2022  suma 3,52 eura (čo je 55 % z hodnoty stravného 6,40 eura). Suma daňového výdavku závisí od skutočne poskytnutého príspevku zamestnávateľa.

 

Otázka č. 3 - Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov nákupom stravovacích poukážok prostredníctvom sprostredkovateľa v hodnote 4,50 eura. Jednému zamestnancovi, ktorý sa nemôže stravovať obvyklým spôsobom zo zdravotných dôvodov, čo preukázal lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára, poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume 4 eurá na jedno jedlo. Je tento poskytnutý finančný príspevok aj daňovým výdavkom zamestnávateľa?
Odpoveď
Nakoľko podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať peňažný príspevok na stravovanie maximálne vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, daňovým výdavkom môže byť príspevok na stravovanie poskytnutý do 30.4.2022 maximálne 55 % zo sumy 5,10 eura, čo predstavuje sumu 2,81 eura, od 1.5.2022 maximálne 55 % zo sumy 6 eur, čo predstavuje sumu 3,30 eura a od 1.9.2022 maximálne 55 % zo sumy 6,40 eura, čo predstavuje sumu 3,52 eura.