Stravovanie podnikateľa v roku 2023

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (dosahujúci príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) môže uplatňovať do daňových výdavkov výdavky na vlastné stravovanie, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku v mieste pravidelného výkonu svojej činnosti  vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je od 1.1.2023 do 31.5.2023 vo výške 3,74 eura za každý odpracovaný deň daňovníka (55 % zo sumy 6,80 eura), od 1.6.2023 do 30.9.2023 vo výške 4,02 eura za každý odpracovaný deň daňovníka (55 % zo sumy 7,30 eura) a od 1.10.2023 vo výške 4,29 eura za každý odpracovaný deň daňovníka (55 % zo sumy 7,80 eura). 
Tieto výdavky na vlastné stravovanie daňovníka nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky. 
 
Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak
  • si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti (podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov),
  • mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce alebo zákona o cestovných náhradách v súvislosti s výkonom závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov).
Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období.
 
FAQ
Otázka č. 1 - Nákup stravovacích poukážok
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť si zakúpil v januári 2022 celkom 240 stravovacích poukážok v hodnote 5,10 eura za jednu poukážku u sprostredkovateľa stravovania na zabezpečenie svojho stravovania v roku 2023. Môže si výdavok na nákup týchto stravovacích poukážok vo výške 1 224 eur zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2023?
Odpoveď
Daňovník môže do daňových výdavkov v roku 2023 zahrnúť výdavky na vlastné stravovanie za odpracované dni iba vo výške 3,74 eura za každý odpracovaný kalendárny deň od 1.1.2023 do 31.5.2023, vo výške 4,02 eura od 1.6.2023 do 30.9.2023 a vo výške 4,29 eura od 1.10.2023 do 31.12.2023. Ak daňovník odpracuje v roku 2023 celkom 220 kalendárnych dní, pričom 80 dní odpracuje do 31.5., 90 dní od 1.6. do 30.9. a 50 dní odpracuje od 1.10. do 31.12.2023, potom si môže do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na vlastné stravovanie najviac vo výške 875,50 eura. 
 
 
Otázka č. 2 - Nákup stravovacích poukážok
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť si zakúpil v roku 2023 stravovacie poukážky v celkovej sume 510 eur na zabezpečenie svojho stravovania v roku 2023. Za rok 2023 mu však vznikne nárok uplatniť do daňových výdavkov sumu 776 eur prepočítanú podľa počtu odpracovaných dní. Môže si uplatniť do daňových výdavkov celú sumu 776 eur, aj keď nakúpil stravovacie poukážky iba v sume 510 eur?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nie je povinný výdavky na vlastné stravovanie preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky, môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavok vo výške v závislosti od počtu odpracovaných dní. 
 
Otázka č. 3 - Výpočet výdavkov na stravovanie podnikateľa
Podnikateľ začal podnikať od 1.3.2023. Nenakupuje žiadne stravovacie poukážky a neodkladá si ani žiadne doklady o nákupe stravy. Môže si uplatniť do daňových výdavkov výdavky na stravovanie podľa počtu odpracovaných dní?
Odpoveď
Podnikateľ si môže uplatniť do daňových výdavkov výdavky na vlastné stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, vrátane sobôt a nedieľ, počas ktorých vykonával podnikateľskú činnosť, a to vo výške 3,74 eura za každý odpracovaný deň od 1.1.2023 do 31.5.2023, vo výške 4,02 eura za každý odpracovaný deň od 1.6.2023 do 30.9.2023 a vo výške 4,29 eura za každý odpracovaný deň od 1.10.2023 do 31.12.2023. Tieto výdavky nie je povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy. Ak teda podnikateľ odpracuje v roku 2023 celkom 120 dní, z toho 50 dní do 31.5., 50 dní od 1.6. do 30.9. a 20 dní od 1.10. do 31.12.2023, môže si do daňových výdavkov zahrnúť celkom 423,80 eura. Samozrejme za predpokladu, že mu za odpracovaný deň nevznikol nárok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo v súvislosti s výkonom práce na pracovnej ceste. Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zaúčtuje tieto výdavky v peňažnom denníku pri uzavieraní účtovných kníh ako zvýšenie daňových výdavkov. 
 
Otázka č. 4 - Výdavky na stravovanie u podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
Podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v priebehu roka 2023 nevynaloží žiadne výdavky na nákup stravy alebo stravovacích poukážok a nevyplatí si ani žiadne finančné prostriedky na jeho stravovanie. Môže si tento podnikateľ uplatniť výdavky na vlastné stravovanie, keď nedochádza k úbytku finančných prostriedkov v účtovníctve?
Odpoveď
Ak podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva nevynaloží žiadne výdavky na jeho vlastné stravovanie, teda ak nedochádza k úbytku peňažných prostriedkov v súvislosti s jeho stravovaním, či už v hotovosti alebo z bankového účtu, tak z účtovného hľadiska nedochádza k zníženiu ekonomických úžitkov. Preto nevzniká náklad, o ktorom by účtovná jednotka účtovala. Výdavky na stravovanie si však môže uplatniť v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 ako položku znižujúcu základ dane z príjmov.
 
Otázka č. 5 - Uplatnenie výdavkov na stravovanie počas dovolenky v zamestnaní
Zamestnanec a zároveň podnikateľ má zabezpečené stravovanie zo strany zamestnávateľa v súvislosti s príjmom zo závislej činnosti. V čase čerpania dovolenky zo zamestnania naďalej vykonáva činnosť podnikateľa.  Môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavky na stravovanie za dni dovolenky, počas ktorej mu zamestnávateľ neposkytuje príspevok na stravovanie a v ktorých vykonáva podnikateľskú činnosť?
Odpoveď
Ak daňovníkovi nevzniká počas čerpania dovolenky nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti, potom mu vzniká nárok na stravovanie za každý odpracovaný deň v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti.
 
Otázka č. 6 - Uplatnenie výdavkov za dni pracovného voľna a pracovného pokoja
Ako súkromný veterinárny lekár pracujem na farmách počas celého kalendárneho roka, o čom vediem denne ambulantné knihy. Môžem si uplatniť vo výdavkoch výdavky na stravovanie aj za soboty, nedele a sviatky, v ktorých vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť?
Odpoveď
Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti, alebo ak mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.
Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období, pričom za odpracované dni sa môžu považovať aj dni pracovného voľna a pracovného pokoja, ako aj štátne sviatky, ak daňovník v týchto dňoch pracoval.
 
Otázka č. 7 -  Výdavky na stravovanie počas materskej dovolenky
Daňovníčka vykonávajúca podnikateľskú činnosť je na materskej dovolenke, počas ktorej stále prevádzkuje svoju živnosť. Môže si uplatňovať  v daňových výdavkoch výdavky na stravovanie aj počas materskej dovolenky?
Odpoveď
Daňovníčka, ktorá je na materskej dovolenke a súčasne vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, môže do daňových výdavkov zahrňovať výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň, v ktorom vykonávala podnikateľskú činnosť, okrem dňa, kedy si uplatňuje stravné v súvislosti s výkonom pracovnej cesty.