Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Výdavky na stravovanie > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Nákup stravovacích poukážok
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť si zakúpil v januári stravovacie poukážky v hodnote 3,50 eura za jednu poukážku u sprostredkovateľa stravovania DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.  na zabezpečenie svojho stravovania v príslušnom kalendárnom roku. Môže si výdavok na nákup týchto stravovacích poukážok zahrnúť do daňových výdavkov za príslušné zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Daňovníkovi vzniká nárok na výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň do 30.11.2016 najviac vo výške 4,20 eura za deň a od 1.12.2016 vo výške 4,50 eura. Ak teda daňovník odpracuje kalendárne dni, na ktoré má poukážky zakúpené a zároveň mu nevznikol nárok na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti, potom výdavok za nákup stravovacích poukážok v hodnote 3,50 eura je daňovým výdavkom.
 
Otázka č. 2 - Nákup stravných lístkov pre zamestnancov
Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva nakupuje stravné lístky pre svojich zamestnancov v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Hodnota stravy je 3 eurá. Akú sumu príspevku si môže účtovať do daňových nákladov?
Odpoveď
Daňovým výdavkom je suma minimálne vo výške 55 % z hodnoty jedla, t. j. minimálne 1,65 eura, najviac však 55 % zo sumy stravného určeného v príslušnom období. Do 30.11.2016 predstavovala suma stravného 4,20 eura, teda maximálna suma daňového výdavku za jedno jedlo poskytnuté do 30.11.2016 bola 2,31 eura. Daňovým výdavkom je teda suma skutočne poskytnutého príspevku zamestnávateľa, a to v rozpätí minimálne 1,65 eura a maximálne 2,31 eura.

 

Otázka č. 3 - Nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov
Podnikateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom sprostredkovateľa a nakupuje pre nich stravovacie poukážky v hodnote 3,50 eura za jednu poukážku. Akú sumu z tejto poukážky si môže zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Hodnotou jedla pri poskytovaní stravovacej poukážky je suma vo výške 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo predstavuje do 30.11.2016 sumu 3,15 eura. Daňovým výdavkom na nákup jednej stravovacej poukážky v období do 30.11.2016 môže byť teda suma od 1,73 eura (t. j. 55 % zo sumy 3,15 eura) do 2,31 eura (čo je 55 % z hodnoty stravného 4,20 eura), ktorá závisí od skutočne poskytnutého príspevku zamestnávateľa.