Stravovanie podnikateľa v roku 2022

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (dosahujúci príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) môže uplatňovať do daňových výdavkov výdavky na vlastné stravovanie, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je do 30.4.2022 vo výške 2,81 eura za každý odpracovaný deň daňovníka a od 1.5.2022 vo výške 3,30 eura za každý odpracovaný deň daňovníka. Tieto výdavky na vlastné stravovanie daňovníka nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky. 
 
Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak
  • si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti (podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov),
  • mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce alebo zákona o cestovných náhradách v súvislosti s výkonom závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov).
Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období.
 
FAQ
Otázka č. 1 - Nákup stravovacích poukážok
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť si zakúpil v januári 2022 celkom 240 stravovacích poukážok v hodnote 4,50 eura za jednu poukážku u sprostredkovateľa stravovania na zabezpečenie svojho stravovania v roku 2022. Môže si výdavok na nákup týchto stravovacích poukážok vo výške 1 080 eur zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2022?
Odpoveď
Daňovník môže do daňových výdavkov v roku 2022 zahrnúť výdavky na stravovanie za odpracované dni do 30.4.2022 iba vo výške 2,81 eura za každý odpracovaný kalendárny deň a za odpracované dni od 1.5.2022 môže do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na stravovanie vo výške 3,30 eura za každý odpracovaný deň. Ak teda daňovník odpracuje v roku 2022 celkom 220 kalendárnych dní, pričom 80 dní do 30.4.2022 a 140 dní od 1.5.2022, a zároveň mu v týchto dňoch nevznikne nárok na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti, potom si môže do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na stravovanie iba vo výške 686,80 eura (80 x 2,81 + 140 x 3,30).
 
Otázka č. 2 - Nákup stravovacích poukážok
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť si zakúpil v roku 2022 stravovacie poukážky v celkovej sume 500 eur na zabezpečenie svojho stravovania v roku 2022. Môže si tento výdavok na nákup stravovacích poukážok zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2022?
Odpoveď
Daňovník môže do daňových výdavkov v roku 2022 zahrnúť výdavky na stravovanie vo výške 2,81 eura za každý odpracovaný kalendárny deň do 30.4.2022 a vo výške 3,30 eura za každý odpracovaný deň od 1.5.2022. Ak teda daňovník odpracuje v roku 2022 celkom 220 kalendárnych dní, pričom 80 dní odpracuje do 30.4.2022 a 140 dní od 1.5.2022 a zároveň mu v týchto dňoch nevznikne nárok na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti, potom si môže do daňových výdavkov v roku 2022 zahrnúť výdavky na stravovanie vo výške 686,80 eura (80 x 2,81 + 140 x 3,30), a to bez ohľadu na výšku skutočne vynaložených výdavkov na nákup stravovacích poukážok. Výdavky na vlastné stravovanie nie je daňovník povinný preukazovať.
 
Otázka č. 3 - Výpočet výdavkov na stravovanie podnikateľa
Podnikateľ si zakúpil dňa 11.3.2022 stravné poukážky na rok 2022, a to celkom 250 kusov v hodnote 5,10 eura za kus a zaplatil 1 275 eur. V roku 2022 odpracuje celkom 200 dní. Akú sumu výdavkov na stravovanie si môže uplatniť v daňových výdavkoch v roku 2022?
Odpoveď
Ak daňovník v roku 2022 odpracuje celkom 200 dní, výšku výdavkov na stravovanie je potrebné vypočítať podľa toho, koľko dní odpracoval v období do 30.4.2022 a koľko dní odpracoval od 1.5.2022 do 31.12.2022. Za odpracované dni do 30.4.2022 si môže do daňových výdavkov zahrnúť stravné vo výške 2,81 eura za každý odpracovaný deň a za odpracované dní od 1.5.2022 do 31.12.2022 si môže do daňových výdavkov zahrnúť stravné vo výške 3,30 eura za každý odpracovaný deň, a to za predpokladu, že mu nevznikol za tieto dni nárok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo v súvislosti s výkonom práce na pracovnej ceste. 
 
Otázka č. 4 - Uplatnenie výdavkov na stravovanie počas dovolenky v zamestnaní
Zamestnanec a zároveň podnikateľ má zabezpečené stravovanie zo strany zamestnávateľa v súvislosti s príjmom zo závislej činnosti. V čase čerpania dovolenky zo zamestnania naďalej vykonáva činnosť podnikateľa.  Môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavky na stravovanie za dni dovolenky, počas ktorej mu zamestnávateľ neposkytuje príspevok na stravovanie a v ktorých vykonáva podnikateľskú činnosť?
Odpoveď
Ak daňovníkovi nevzniká počas čerpania dovolenky nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti, potom mu vzniká nárok na stravovanie za každý odpracovaný deň v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti.
 
Otázka č. 5 - Uplatnenie výdavkov za dni pracovného voľna a pracovného pokoja
Ako súkromný veterinárny lekár pracujem na farmách počas celého kalendárneho roka, o čom vediem denne ambulantné knihy. Môžem si uplatniť vo výdavkoch výdavky na stravovanie aj za soboty, nedele a sviatky, v ktorých vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť?
Odpoveď
Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti, alebo ak mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.
Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období, pričom za odpracované dni sa môžu považovať aj dni pracovného voľna a pracovného pokoja, ako aj štátne sviatky, ak daňovník v týchto dňoch pracoval.
 
Otázka č. 6 - Nákup stravovacích poukážok
Živnostník si uplatňuje v daňových výdavkoch výdavky na stravovanie podnikateľa v sume 4,50 eura za každý odpracovaný deň. Môže tieto výdavky na stravovanie preukázať aj nákupom stravovacích poukážok v hodnote 3 eur a 1,50 eura, alebo je potrebné nakupovať iba stravné poukážky v hodnote 4,50 eura?
Odpoveď
Pre uplatnenie daňového výdavku na stravovanie podnikateľa nie je potrebné preukazovať nákup stravy alebo stravovacej poukážky. Suma výdavku na stravovanie sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní a od sumy stravného ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.
 
Otázka č. 7 -  Výdavky na stravovanie počas materskej dovolenky
Daňovníčka vykonávajúca podnikateľskú činnosť je na materskej dovolenke, počas ktorej stále prevádzkuje svoju živnosť. Môže si uplatňovať  v daňových výdavkoch výdavky na stravovanie aj počas materskej dovolenky?
Odpoveď
Daňovníčka, ktorá je na materskej dovolenke a súčasne vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, môže do daňových výdavkov zahrňovať výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň, v ktorom vykonávala podnikateľskú činnosť, okrem dňa, kedy si uplatňuje stravné v súvislosti s výkonom pracovnej cesty.