Stravovanie zamestnancov

Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov sú  daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov, ak sú poskytnuté za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ  povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať
- svoje vlastné stravovacie zariadenia
- stravovacie zariadenia iných zamestnávateľov, alebo
- môžu zabezpečiť stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.

Výška príspevku na stravovanie musí  zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo predstavuje maximálny príspevok v sume 2,48 eura, t. j. 55 % zo sumy 4,50 eura. Od 1.6.2018 sa suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín zvýšila na 4,80 eura, preto maximálny príspevok na jedno jedlo je od 1.6.2018 v sume 2,64 eura (55 % zo sumy 4,80 eura).
 
Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravovacích poukážokhodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, teda hodnota stravovacej poukážky musí byť minimálne 3,38 euraOd 1.6.2018 musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať minimálne 3,60 eura.
Minimálna suma príspevku na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je teda od. 1.12.2016 do 31.5.2018 v sume 1,86 eura a od 1.6.2018 v sume 1,98 eura.
 
Ak zamestnávateľ pri pracovnej zmene, ktorá trvá viac ako 11 hodín, poskytne zamestnancom ďalšie teplé hlavné jedlo, potom je povinný prispievať aj na toto jedlo.
 
Nad rámec príspevkov zamestnávateľa podľa  Zákonníka práce môže prispievať zamestnávateľ na stravu zamestnancov aj zo sociálneho fondu, ktorého použitie upravuje  zákon o sociálnom fonde. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, táto sa dohodne v kolektívnej zmluve a ak nie je uzavretá, o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhodne zamestnávateľ.

Zamestnávateľ môže  poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie  len

  • ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo 
  • ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, alebo
  • ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, alebo
  • ak ide o zamestnanca  pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie alebo ak by stravovanie takéhoto zamestnanca bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.
Suma finančného príspevku na stravovanie  musí byť poskytovaná vo výške, akou zamestnávateľ prispieva na jedno hlavné jedlo.
Finančný príspevok na stravovanie sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti. Len ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, je tento finančný príspevok podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  oslobodený od dane. 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Nákup stravných lístkov pre zamestnancov
Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva nakupuje stravné lístky pre svojich zamestnancov v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Hodnota stravy je 4 eurá. Akú sumu príspevku si môže účtovať do daňových nákladov?
Odpoveď
Daňovým výdavkom je suma minimálne vo výške 55 % z hodnoty jedla, t. j. minimálne 2,20 eura, najviac však 55 % zo sumy stravného určeného v príslušnom období. V roku 2018 predstavuje stravné do 31.5.2018 sumu 4,50 eura, teda maximálna suma daňového výdavku za jedno jedlo poskytnuté do 31.5.2018  je 2,48 eura. Od 1.6.2018 predstavuje stravné sumu 4,80 eura, teda maximálna suma daňového výdavku za jedno jedlo poskytnuté zamestnancovi od 1.6.2018 je 2,64 eura. Daňovým výdavkom je teda suma skutočne poskytnutého príspevku zamestnávateľa, a to od 1.1.2018 do 31.5.2018 v rozpätí od 2,20 eura do 2,48 eura a od 1.6.2018 do 31.12.2018 v rozpätí od 2,20 eura do 2,64 eura.

 

Otázka č. 2 - Nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov
Podnikateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom sprostredkovateľa a nakupuje pre nich stravovacie poukážky v hodnote 4,20 eura za jednu poukážku. Akú sumu z tejto poukážky si môže zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Hodnotou jedla pri poskytovaní stravovacej poukážky je suma vo výške 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo predstavuje v roku 2018  sumu poukážky v období od 1.1.2018 do 31.5.2018 minimálne 3,38 eura a od 1.6.2018 do 31.12.2018 minimálne 3,60 eura. Daňovým výdavkom na nákup jednej stravovacej poukážky v období od 1.1.2018 do 31.5.2018 môže byť teda suma od 1,86 eura (t. j. 55 % zo sumy 3,38 eura) do 2,48 eura (čo je 55 % z hodnoty stravného 4,50 eura), ktorá závisí od skutočne poskytnutého príspevku zamestnávateľa. V období od 1.6.2018 môže byť daňovým výdavkom na nákup jednej stravovacej poukážky suma od 1,98 eura do 2,64 eura.

 

Otázka č. 3 - Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov nákupom stravovacích poukážok prostredníctvom sprostredkovateľa v hodnote 4,20 eura. Jednému zamestnancovi, ktorý sa nemôže stravovať obvyklým spôsobom zo zdravotných dôvodov, čo preukázal lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára, poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume 4 eurá na jedno jedlo. Je tento poskytnutý finančný príspevok aj daňovým výdavkom zamestnávateľa?
Odpoveď
Nakoľko podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať peňažný príspevok na stravovanie maximálne vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, daňovým výdavkom môže byť v období od 1.1.2018 do 31.5.2018 iba príspevok vo výške maximálne 55 % zo sumy 4,50 eura, čo predstavuje sumu 2,48 eura. V období od 1.6.2018 môže byť daňovým výdavkom príspevok na stravovanie maximálne 55 % zo sumy 4,80 eura, čo predstavuje sumu 2,64 eura.