Používanie ERP/VRP zahraničným podnikateľom

Používanie ERP/VRP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak sú zo zákona o ERP splnené podmienky, zahraničný podnikateľ je povinný cit. zákon uplatňovať a dodržiavať v plnom rozsahu rovnako ako slovenský podnikateľ.  

FAQ   

Otázka č. 1 - používanie ERP/VRP zahraničným podnikateľom
Je povinný podnikateľ so sídlom v Českej republike na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať ERP/VRP?
Odpoveď
Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP.

Otázka č. 2 - používanie ERP/VRP zahraničným podnikateľom, ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň
Zahraničný podnikateľ chce prvý krát na území Slovenskej republiky v rámci  kultúrneho podujatia predávať tovar - nemá stálu prevádzkareň na Slovensku. Je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržieb ERP/VRP?
Odpoveď
Ak zahraničný podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru na území Slovenskej republiky, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP, pričom sa môže rozhodnúť, či na evidovanie tržieb bude používať ERP alebo VRP.

Pre registráciu ERP/VRP je miestne príslušný ktorýkoľvek daňový úrad, ktorý pridelí daňový kód ERP/VRP a v prípade VRP aj prihlasovacie údaje.
Za  účelom pridelenia tohto  kódu  je podnikateľ  povinný v prípade ERP predložiť daňovému úradu (ďalej „DÚ“) knihu ERP, ktorej vzor tvorí príloha č. 3 k  zákonu o ERP, a to s vyplnenými predpísanými údajmi  o podnikateľovi, údajmi o ERP a údajmi o servisnej organizácii. Spolu s knihou ERP sa predloží aj kópia rozhodnutia o certifikácii ERP. Zákon o ERP nevylučuje, aby daňový subjekt knihu ERP poslal  na príslušný DÚ aj poštou.
DÚ po overení vyššie uvedených údajov  bez zbytočného odkladu pridelí DKP, ktorý zamestnanec DÚ s uvedením dátumu zaznamená do knihy ERP. Následne ERP uvedie do prevádzky  servisná organizácia. Podnikateľom zvolená servisná organizácia, ktorá bude vykonávať nie len opravu a údržbu pokladnice, ale  ktorá bude pokladnicu aj uvádzať  do prevádzky musí  byť zapísaná v registri servisných organizácií  (zverejnený: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_9088a424-f20f-40d9-8c88-a29d00d2994d.)

V prípade  registrácie VRP, je podnikateľ povinný vypísať žiadosť pre pridelenie kódu VRP, ktorá sa nachádza v samotnej aplikácii VRP, t. z. cez https://vrp.financnasprava.sk. Vytlačenú žiadosť je podnikateľ povinný podpísať a následne doručiť ktorémukoľvek daňovému úradu.
Žiadosť sa môže doručiť tromi spôsobmi, a to:
- naskenovať ju a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register,
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html
(táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s DÚ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zaručený elektronický podpis/ZEP/)
-   podať ju osobne na podateľni DÚ,
-   alebo zaslať poštou na DÚ.
Prihlasovacie údaje do VRP budú podnikateľovi doručené v bezpečnostnej obálke do vlastných rúk poštou (proces prideľovania prihlasovacích údajov trvá niekoľko dní
.
Bližšie informácie k VRP nájdete na stránke:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/virtualna-registracna-pokladni