Manká a škody

Manká a škody sú daňovými výdavkami do výšky prijatých náhrad s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa do základného stáda.
V súlade s § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov škody nezavinené daňovníkom vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy (zemetrasenie, povodeň, krupobitie, lavína, blesk) alebo spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť  potvrdená políciou sú uznanými daňovými výdavkami v plnej výške.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Krádež tovaru
Spoločnosti Delta s.r.o. v roku 2023 ukradli tovar zo skladu v sume 10000 eur. Náhrada škody od poisťovne bola vyplatená vo výške 2000 eur. Daňovník v roku 2023 nedostal potvrdenie od polície o tom, že páchateľ je neznámy. V akej výške si môže daňovník v roku 2023 zahrnúť škodu do daňových výdavkov?
Odpoveď
Keďže daňovým výdavkom nie sú škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, v prípade krádeže tovaru možno v roku 2023 škodu na tovare uznať do daňových výdavkov len do výšky 2000eur. Ak spoločnosť v roku 2024 dostane potvrdenie od polície o tom, že páchateľ je neznámy, môže si v daňovom priznaní za rok 2024 znížiť základ dane o zostávajúcu časť vo výške 8000eur cez položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
 
Otázka č. 2 – Zatopené zásoby
Spoločnosti Delta s.r.o. v roku 2023 vznikla škoda na zásobách tovaru v dôsledku povodne vo výške 30000 eur, poisťovňa jej uhradila náhradu škody vo výške 15000 eur. V akej výške si môže daňovník v roku 2022 zahrnúť škodu do daňových výdavkov?
Odpoveď
Škoda v dôsledku živelnej pohromy je v roku 2022 daňovým výdavkom v plnej výške 30000eur.
 
Otázka č. 3 - Posudzovanie DPH, ktorú je povinný odviesť platiteľ DPH pri krádeži tovaru
Spoločnosti Delta s.r.o., platiteľovi DPH, bol v roku 2023 odcudzený tovar. V súlade so zákonom o DPH je spoločnosť v prípade krádeže tovaru, pri ktorom si platiteľ DPH odpočítal daň, povinná odviesť daň vo výške odpočítanej dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru. Účtovná jednotka v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva zaúčtuje odvod DPH pri krádeži tovaru na ťarchu účtu 549 - Manká a škody. Ako sa uvedený výdavok posudzuje z pohľadu zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Podľa § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami manká  a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov. V súlade s § 19 ods. 3 písm. g) druhého bodu zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom sú škody nezavinené daňovníkom spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou. V nadväznosti na uvedené, je DPH, ktorú je platiteľ dane povinný odviesť v prípade krádeže tovaru daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, ak sa viaže ku krádeži - škode, ktorá je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. g) druhého bodu zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 4 - Stratné v maloobchodnom predaji
Spoločnosti Alfa s.r.o. v roku 2023 účtovala o úbytku tovaru z dôvodu krádeží pri samoobslužnom predaji vo výške 2000 eur. Vinníkov sa nepodarilo pri krádeži prichytiť.  Je možné uvedené stratné v maloobchodnom predaji uznať za daňový výdavok v plnej výške?
Odpoveď
Do daňových výdavkov je možné stratné v maloobchodnom predaji uznať len do výšky, ktorá nepresiahla ekonomicky odôvodnenú a prepočítanú doloženú normu úbytku tovaru určenú daňovníkom. Ekonomicky odôvodnenú normu stratného (internú smernicu) môže daňovník vypracovať napr. na základe spracovaných časových radov úbytkov tovaru v predchádzajúcich obdobiach, pričom uvedená norma by mala byť porovnateľná s normami daňovníkov predávajúcich tovar rovnakého druhu za približne porovnateľných podmienok. Daňovník okrem vypracovania noriem úbytku tovaru je povinný aj zabezpečiť primeranú starostlivosť o tovar, t. j. vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby k takýmto stratám nedochádzalo, resp. dochádzalo v minimálnej miere.