Účtovanie mánk a škôd

Škoda  je  definovaná  v § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Účtovanie mánk a škôd upravuje § 68 a § 72 postupov účtovania na účtoch:
549 – Manká a škody
582 – Škody (z dôvodu mimoriadnych príčin, ako je napr. živelná pohroma) od 1.1.2015 je účet 582 vypustený  z Rámcovej účtovej osnovy.
V zmysle § 48 ods. 3 postupov účtovania ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickou účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierku účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorým účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Typickým príkladom sú plnenia od poisťovní v súvislosti so vzniknutými škodami, ktoré je potrebné účtovať v súvahovému dňu zápisom 378/648.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Zaúčtovanie krádeže tovaru
Spoločnosti Delta s.r.o. v roku 2013 ukradli tovar zo skladu v sume 10 000 eur. Náhrada škody od poisťovne bola vyplatená  v roku 2014 vo výške 2000 eur, oznámenie o plnení z poisťovne obdržala účtovná jednotka do zostavenia účtovnej závierky za rok 2013.    Ako zaúčtuje účtovná jednotka vo svojom účtovníctve vzniknuté účtovné prípady?
Odpoveď
Úbytok zásob-tovaru  z dôvodu krádeže    549/132 
DPH - daňová povinnosť pri krádeži          549/343
Predpis náhrady od poisťovne                   378/648 (účtovanie k  31.12.2013 - súvahovému dňa v zmysle § 48 ods. 3 postupov účtovania).
Prijatá náhrada od poisťovne                    221/378  (účtovanie v roku 2014)
 
Otázka č. 2 – Zaúčtovanie zatopených  zásob
Spoločnosti Delta s.r.o.  vznikla škoda na zásobách tovaru v dôsledku povodne vo výške 30000 eur, poisťovňa jej uhradila náhradu škody vo výške 15000 eur. Ako zaúčtuje účtovná jednotka vo svojom účtovníctve vzniknuté účtovné prípady?
Odpoveď
Úbytok zásob-tovaru z dôvodu živelnej pohromy     582/132 ( od 1.1.2015 sa účtuje na účte 548 AE)
 Predpis náhrady od poisťovne                                378/648
Prijatá náhrada od poisťovne                                  221/378
 
Otázka č. 3 - Účtovanie DPH, ktorú je povinný odviesť platiteľ DPH pri krádeži tovaru
Spoločnosti Delta s.r.o., platiteľovi DPH, bol v roku 2015 odcudzený tovar. V súlade so zákonom o DPH je spoločnosť v prípade krádeže tovaru, pri ktorom si platiteľ DPH odpočítal daň, povinná odviesť daň vo výške odpočítanej dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru. Ako zaúčtuje účtovná jednotka   odvod DPH pri krádeži tovaru ?
Odpoveď
Účtovná jednotka  v prípade krádeži majetku zaúčtuje v súlade s 52 ods. 10 postupov účtovania odvod DPH vo výške odpočítanej dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu na ťarchu účtu 549 - Manká a škody so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 - Daň pridanej hodnoty. 
 
Otázka č. 4 - Účtovanie stratného  v maloobchodnom predaji
Ako má účtovná jednotka - spoločnosti Alfa s.r.o. v roku 2015 účtovať  o úbytku tovaru z dôvodu krádeží pri samoobslužnom predaji vo výške 2000 eur. Vinníkov sa nepodarilo pri krádeži prichytiť.  
Odpoveď
Pri účtovaní účtovná jednotka musí vychádzať z internej smernice  ekonomicky odôvodnenej normy stratného, pričom podľa § 4 ods. 1 písm. m) postupov účtovania, t.j. pre potreby účtovnej jednotky vytvorí analytické účty k  syntetickým účtom. Napr. Stratné v do normy v zmysle internej smernice - 501 AÚ (viď § 68 ods. 8 postupov účtovania) a krádež nad normu na účet 549. 
 
Otázka č. 5 - Účtovanie zmarených investícii
Ako má účtovná jednotka - spoločnosti Beta  s.r.o. v roku 2015 účtovať  o rozhodnutí o zrušení prác na rozostavenom obstarávaní dlhodobého hmotného majetku. Ku dňu rozhodnutia o zrušení vykázala účtovná jednotka sumu 2 500 € na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Odpoveď
Pri účtovaní účtovná jednotka bude v prvom rade skúmať z akého dôvodu došlo k zrušeniu prác - zmarenej investície, v prípade,  že pôjde o:
a) škodu, potom bude účtovať zápisom 549/042
b) v ostatných prípadoch bude účtovať zápisom 548/042.