Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiely na zisku > Podiely na zisku vykázanom za roky 2004 až 2016

Podiely na zisku vykázanom za roky 2004 až 2016

Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak sa jedná o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie roka 2004 až 2016, nie je predmetom dane z príjmov.
 
Podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti je vždy predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
Otázka č. 1 – Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2023 zo zisku obchodnej spoločnosti vykázanom za rok 2016
Spoločnosť s ručením obmedzeným vyplatila  spoločníkom spoločnosti – fyzickým osobám v roku 2023 podiely na zisku z hospodárskeho výsledku vykázaného za rok 2016. Sú tieto podiely na zisku predmetom dane a vzniká fyzickým osobám povinnosť tieto príjmy zdaniť?
Odpoveď
Keďže sa jedná o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016, tieto podiely nie sú predmetom dane z príjmov a fyzickým osobám, ani obchodnej spoločnosti, nevzniká žiadna daňová povinnosť v súvislosti s týmto príjmom. 
 
Otázka č. 2 – Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2023 zo zisku obchodnej spoločnosti za rok 2002
Akciová spoločnosť vyplatila v roku 2023 svojim akcionárom dodatočne podiely na zisku z nerozdeleného zisku z roku 2002. Podlieha tento príjem dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o podiely na zisku vyplatené z nerozdeleného z hospodárskeho výsledku vykázaného pred rokom 2004, tento príjem je predmetom dane z príjmov, a ak bol vyplatený fyzickej osobe (rezidentovi SR) zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou sadzbou dane 7 %. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je akciová spoločnosť, a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní príjmu v prospech daňovníka. 

Otázka č. 3 - Príjem z postúpenia pohľadávky z nároku na vyplatenie podielu na zisku obchodnej spoločnosti
Fyzickej osobe ako spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným vznikla pohľadávka z titulu rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o rozdelení zisku za rok 2016.  Túto pohľadávku fyzická osoba postúpila na inú fyzickú osobu v roku 2023 za odplatu. Je príjem fyzickej osoby z postúpenia pohľadávky predmetom dane, ktorý musí fyzická osoba priznať v daňovom priznaní?

Odpoveď
Príjem z postúpenia pohľadávky je predmetom dane z príjmov a fyzickej osobe vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie ako ostatný príjem "iný" podliehajúci dani z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na to, že podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016 nie je predmetom dane z príjmov.