Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiely na zisku > Podiely na zisku - zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003

Podiely na zisku - zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003

Predmetom dane z príjmov (§ 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov) sú podiely na  zisku vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti (okrem verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti) alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak  ide o  podiely na zisku  vykázané za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003, ktoré  plynú v zdaňovacom období začínajúcom najskôr od 1.1.2017.


Ak tieto podiely na zisku plynú fyzickej osobe daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR):

  • zo zdrojov na území SR, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. r) zákona o dani z príjmov) vo výške 7 %, pričom postup podľa § 52 ods. 24 zákona sa neuplatní,
  • zo zdrojov v zahraničí (bez ohľadu na to či zo zmluvného štátu, resp. nezmluvného štátu), sú súčasťou osobitného základu dane (§ 51e zákona) pri podaní daňového priznania (§ 32 zákona) a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 7 %, pričom postup podľa § 52 ods. 24 sa neuplatní.

Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka sa považuje aj príjem dosiahnutý v dôsledku zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou  je príjem (podiel na zisku) neznížený o výdavok.   Vykonaním zrážky dane  sa daňová povinnosť z tohto príjmu  považuje za riadne splnenú a  spoločnosť vyplatí fyzickej osobe podiel na zisku znížený o zrazenú daň. Fyzická osoba takto vyplatený príjem v daňovom priznaní už neuvádza.   

Súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona o dani z príjmov   je príjem (podiel na zisku) neznížený o výdavok.

Uvedené sa nevzťahuje na podiely na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, ktoré sú príjmom z podnikania fyzickej osoby podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.

FAQ

Otázka č. 1 - Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je rezidentom SR
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SR vyplatila v roku 2023 spoločníkovi tejto spoločnosti, ktorým je fyzická osoba - rezident SR, podiel na zisku vykázanom za rok 2003. Má spoločnosť zdaniť tento podiel na zisku daňou vyberanou zrážkou?

Odpoveď
Áno, spoločnosť je povinná pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech spoločníka zraziť daň sadzbou dane 7 % a odviesť ju správcovi dane v lehote do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V rovnakej lehote je spoločnosť ako platiteľ dane povinná predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na predpísanom tlačive.

 

Otázka č. 2 - Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý nie je rezidentom SR
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SR vyplatila v roku 2023 spoločníkovi tejto spoločnosti, ktorým je fyzická osoba - rezident Maďarskej republiky, podiel na zisku vykázanom za rok 2002. Má spoločnosť zdaniť tento podiel na zisku daňou vyberanou zrážkou sadzbou dane 7 %?

Odpoveď
Áno, nakoľko aj podiel na zisku vyplatený zo zdroja na území SR daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podlieha dani vyberanej zrážkou sadzbou dane 7 %.

 

Otázka č. 3- Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je rezidentom SR, od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Maďarskej republike vyplatila v roku 2023 spoločníkovi tejto spoločnosti, ktorým je fyzická osoba - rezident SR, podiel na zisku vykázanom za rok 2003. Ako má fyzická osoba postupovať pri zdanení tohto príjmu?

Odpoveď
Fyzická osoba je povinná dosiahnutý príjem zdaniť v SR cez daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2023. Podiel na zisku vyplatený od maďarskej obchodnej spoločnosti predstavuje samostatný základ dane podľa § 51e zákona, z ktorého sa daň vypočíta sadzbou dane 7 %.