Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiely na zisku > Podiely na zisku - zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017

Podiely na zisku - zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017

Predmetom dane z príjmov (§ 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov) sú podiely na zisku vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak tieto podiely na zisku plynú  zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017.

Za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj
- príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
- použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov,
- od 1.1.2020 aj príjem plynúci z rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení.
 

Ak podiely na zisku, ktoré sú predmetom dane z príjmov, plynú fyzickej osobe daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR)

  • zo zdrojov na území SR zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. r) zákona o dani z príjmov) vo výške 7 %, podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024 sa zdaňujú sadzbou dane 10 %,
  • zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu (§ 2 písm. x) zákona) - sú súčasťou osobitného základu dane (§ 51e zákona) pri podaní daňového priznania (§ 32 zákona) a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 7 %; podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024 sa zdaňujú sadzbou dane 10 %,
  • zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka nezmluvného štátu (§ 2 písm. x) zákona o dani z príjmov) – sú súčasťou  osobitného základu dane (§ 51e zákona) pri podaní daňového priznania (§ 32 zákona) a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 35 %.

Ak sú podiely na zisku vyplatené zo zdroja na území SR fyzickej osobe s obmedzenou daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou sadzbou dane 7 % (z podielov na zisku za rok 2024 sadzbou dane 10 %), resp. sadzbou dane podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ak sú podiely na zisku vyplatené zo zdroja na území SR fyzickej osobe s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou sadzbou dane 35 %.

Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka sa považuje aj príjem dosiahnutý v dôsledku zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je príjem (podiel na zisku) neznížený o výdavok. Vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z tohto príjmu považuje za riadne splnenú a spoločnosť vyplatí fyzickej osobe podiel na zisku znížený o zrazenú daň. Fyzická osoba vyplatený príjem zdanený zrážkou už v daňovom priznaní neuvádza. Daň vybranú zrážkou nemôže považovať za preddavok na daň.   

Súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona o dani z príjmov je príjem (podiel na zisku) neznížený o výdavok.

Uvedené sa nevzťahuje na podiely na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, ktoré sú príjmom z podnikania fyzickej osoby podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je rezidentom SR
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SR vyplatila spoločníkovi tejto spoločnosti, ktorým je fyzická osoba - rezident SR, podiel na zisku vykázanom za rok 2023. Má spoločnosť zdaniť tento podiel na zisku daňou vyberanou zrážkou?

Odpoveď
Áno, spoločnosť je povinná pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech spoločníka zraziť daň sadzbou dane 7 % a odviesť ju správcovi dane v lehote do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V rovnakej lehote je spoločnosť ako platiteľ dane povinná predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na predpísanom tlačive.

 

Otázka č. 2 - Podiel na zisku vyplatený konateľovi spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SR vyplatila konateľovi tejto spoločnosti, ktorým je fyzická osoba - rezident SR, podiel na zisku vykázanom za rok 2023. Konateľ spoločnosti nemá podiel v spoločnosti, teda nepodieľa sa na základnom imaní spoločnosti. Má spoločnosť zdaniť tento podiel na zisku daňou vyberanou zrážkou ako členovi štatutárneho orgánu sadzbou 7 %?

Odpoveď
Nie, nakoľko konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nie je ani členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorného orgánu. Podiel na zisku vyplatený konateľovi spoločnosti bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti zdaní spoločnosť rovnakým spôsobom ako zamestnancovi bez účasti na základnom imaní spoločnosti, a to preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov, teda sadzbou dane 19 %, prípadne 25 %.

 

Otázka č. 3 - Podiel na zisku vyplatený členovi predstavenstva akciovej spoločnosti, ktorý je rezidentom SR
Akciová spoločnosť so sídlom v SR vyplatila členovi predstavenstva tejto spoločnosti, ktorým je fyzická osoba - rezident SR, podiel na zisku vykázanom za rok 2023. Má spoločnosť zdaniť tento podiel na zisku daňou vyberanou zrážkou, ak člen predstavenstva nemá podiel na základnom imaní spoločnosti a člen predstavenstva nie je zamestnancom spoločnosti?

Odpoveď
Áno, nakoľko podiel na zisku vyplatený členovi štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti podlieha dani vyberanej zrážkou. Spoločnosť je povinná pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech člena predstavenstva zraziť daň sadzbou dane 7 % a odviesť ju správcovi dane v lehote do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V rovnakej lehote je spoločnosť ako platiteľ dane povinná predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na predpísanom tlačive.

 

Otázka č. 4 - Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý nie je rezidentom SR
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SR vyplatila spoločníkovi tejto spoločnosti, ktorým je fyzická osoba - rezident Maďarskej republiky, podiel na zisku vykázanom za rok 2023. Má spoločnosť zdaniť tento podiel na zisku daňou vyberanou zrážkou sadzbou dane 7 %?

Odpoveď
Áno, nakoľko v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej s Maďarskou republikou je stanovená vyššia sadzba dane z podielov na zisku (15 %). Ak by zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vyplývala nižšia sadzba dane ako 7 %, potom by bola spoločnosť povinná zdaniť príjem fyzickej osoby zrážkou, a to nižšou sadzbou vyplývajúcou z príslušnej zmluvy.

 

Otázka č. 5 - Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je rezidentom SR, od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Maďarskej republike vyplatila spoločníkovi tejto spoločnosti, ktorým je fyzická osoba - rezident SR, podiel na zisku vykázanom za rok 2023, ktorý mu bol zdanený sadzbou dane vo výške 15%. Ako má fyzická osoba postupovať pri zdanení tohto príjmu?

Odpoveď
Fyzická osoba je povinná dosiahnutý príjem uviesť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom jej bol podiel na zisku vyplatený. Podiel na zisku vyplatený od maďarskej obchodnej spoločnosti predstavuje samostatný základ dane, z ktorého sa daň vypočíta sadzbou dane 7 %. Následne za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia rezident SR môže uplatniť metódu zápočtu dane.