Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Oneskorená registrácia > Oneskorená registrácia a obdobie oneskorenia

Oneskorená registrácia a obdobie oneskorenia

Ak zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň a túto žiadosť nepodala, resp. ju podala oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, zákon o DPH v § 69 ods. 13, § 55 ods. 3 a § 78 ods. 9  upravuje povinnosti a práva tejto zdaniteľnej osoby za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH.  Za nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Výpočet obdobia, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť  platiteľom DPH
Živnostník – stolár podal oneskorenú žiadosť o registráciu pre DPH. Ako sa vypočíta obdobie za ktoré mal byť platiteľom DPH?
Odpoveď
Obdobím v ktorom živnostník mal byť platiteľom DPH, sa rozumie obdobie, ktoré začína 22. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre DPH a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie za platiteľa dane.

Otázka č. 2 – Obdobie, v ktorom zdaniteľná  osoba mala byť platiteľom DPH
Tuzemská zdaniteľná osoba dosiahla obrat 49 790 eur k 31.5.2023. Žiadosť o registráciu pre daň mala podať najneskôr 20.6.2023. Žiadosť o registráciu však podala až 18.9.2023 a daňový úrad zaregistroval zdaniteľnú osobu za platiteľa DPH od 1.10.2023. Za ktoré obdobie mala mať zdaniteľná osoba postavenie platiteľa DPH.
Odpoveď
Obdobie, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH, začína 22. deň po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň, t.j. 12.7.2023 a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie, t.j. 30.9.2023.
 
Otázka č. 3 – Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH
Predajca výpočtovej techniky dosiahol obrat pre povinnú registráciu pre DPH v júni 2023. Žiadosť o registráciu pre DPH mal podať do 20. júla 2023. Žiadosť o registráciu pre DPH podal oneskorene až dňa 3.9.2023. Za aké obdobie má podať mimoriadne daňové priznanie?
Odpoveď
Obdobie v ktorom predajca mal byť platiteľom DPH a za ktoré bude podávať mimoriadne daňové priznanie začína dňom 11.8.2023 a bude končiť dňom predchádzajúcim dňu registrácie.

Otázka č. 4 – Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH
Stolár dosiahol obrat pre povinnú registráciu pre DPH v marci 2023. Žiadosť o registráciu pre DPH mal podať do 20. apríla 2023. V mesiaci júl 2023 podal oneskorenú žiadosť o registráciu pre DPH, pričom sa stal platiteľom DPH od 4.8.2023. Za aké obdobie mal byť stolár platiteľom DPH?
Odpoveď
Obdobie za ktoré mal byť stolár platiteľom DPH začína dňom 12.5.2023 a končí dňom 3.8.2023. Za toto obdobie má stolár povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie.

Otázka č. 5 – Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH
Realitná spoločnosť dosiahla v júni 2023 obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Žiadosť o registráciu pre DPH mala podať do 20. júla 2023. V mesiaci október 2023 podala oneskorenú žiadosť o registráciu pre DPH a platiteľom DPH sa stala od 4.11.2023. Za aké obdobie mala byť spoločnosť platiteľom DPH?
Odpoveď
Spoločnosť mala byť v postavení platiteľa DPH od 11.8.2023 do 3.11.2023. Za toto obdobie má spoločnosť povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie.